U.S. Air Force har besluttet å bestille færre fly per år, og utvidet anskaffelsesperioden med seks år. Det får selvfølgelig betydning for deres anskaffelses- og levetidskostnader for F-35.

Det amerikanske Forsvarsdepartementet legger nå frem årets oppdaterte kostnadsbilde for den amerikanske F-35-anskafelsen for kongressen. Selected Acquisition Reports – SAR (2016) tar utgangspunkt i den amerikanske F-35-anskaffelsen, og viser at anskaffelses- og levetidskostnadene øker med 11 millarder dollar. Vi kan per i dag ikke se at dette får betydning for den norske anskaffelsen av F-35. Den store effekten av justeringene ser ut til å komme etter at vi har anskaffet våre fly.

Dette gjorde vi i Norge
Vi har vært gjennom den samme prosessen som amerikanerne går gjennom. Vi hadde opprinnelig lagt opp til en kortere leveranseplan for flyene våre. I 2012 besluttet vi å flytte vår anskaffelse ett år frem i tid, og samtidig forlenge anskaffelsen fra 2020 til 2024. Å anskaffe fly over lengre tid, gir en merkostnad.

Basert på regjeringens konklusjon, fremlagt for Stortinget i St.prp. nr. 36 (2008–2009), vedtok Stortinget i juni 2009 at det skulle innledes en forhandlingsprosess for anskaffelse av nye kampfly av typen F-35 i perioden 2016 til 2020. Vi skulle opprinnelig kjøpe 12 fly hvert år, men en slik løsning ville legge beslag på mye av regjeringens handlingsrom i perioden. For å jevne ut den budsjettmessige belastningen av investeringen, la regjeringen i Prop. 73 (2011-2012) opp til å gjennomføre anskaffelsen over noen flere år enn tidligere lagt til grunn. Stortinget sluttet seg til å forlenge anskaffelsesperioden til 2024, jf. Innst. 388 S (2011-2012).

Som følge av endret leveringsplan ble også kostnadsbildet oppdatert. Kjøp av færre fly per år og utvidelse av anskaffelsesperioden ga en merkostnad på 1,2 mrd kroner. Det er naturlig at kostnadene øker når anskaffelsen forlenges og gjennomføres over flere år. Hvis du anskaffer fem år lenger, drifter du også flyene fem år lengre. Flyene skal for eksempel fly ekstra flytimer de fem årene, og benyttes til trening og operasjoner. Det koster penger.

Dette gjør amerikanerne
På samme måte får amerikanske myndigheter en merkostnad som følge av at de nå justerer sin anskaffelsesplan. U.S. Air Force har gjort justeringer på den amerikanske anskaffelsesplanen, herunder at de reduserer antall fly som anskaffes fra 80 per år til 60 per år, og utvider anskaffelsesperioden med seks år. Når anskaffelsesprogrammet skal vare seks år lengre, betyr det at flyene skal driftes og opereres over en lenger periode enn opprinnelig anntatt. Det er beregnet at de blant annet skal fly 135 000 ekstra flytimer i de seks årene. Det skaper en ekstra kostnad.

Les pressemelding og fakta om kostnadene fra F-35-programmet i USA her:

Dette er i utgangspunktet bakgrunnen for kostnadsøkningen på 11 milliarder dollar. Vi må huske på at det årlige kostnadsbildet (Selected Acquisition Reports – SAR) kun omhandler de amerikanske kostnadene. Der er det gjort en prisjustering av fjorårets priskurve på bakgrunn av oppdaterte informasjon. Produksjonsplanen er det mye usikkerhet i, og den oppdateres årlig, basert på den enkelte partners innspill, som igjen er et resultat av nasjonenes budsjetter og prioriteringer.

Hvorfor bruker vi ikke enda lengre tid på anskaffelsen?
Journalister spør meg ofte om hvorfor vi ikke bruker flere år på anskaffelsen. Det ene svaret på det er at det koster mer penger, som beskrevet ovenfor, å anskaffe flyene over flere år. Det andre svaret er at vi ikke oppfyller Stortingets ambisjon for full operativ evne i 2025 hvis vi skyver mer på fremdriftsplanen. Forsvarets gamle F-16 fly vil pensjoneres i 2022, og da er vi avhengige av at F-35 leveres til riktig tid for at Forsvaret skal evne å forsvare Norge iht Stortingets ambisjon.

De første flyene som ble levert var de dyreste. Siden har prisen per fly gått kraftig ned, og fortsetter å gå ned for hver produksjonsserie . Den fremforhandlede prisen har ligget under den beregnede kostnadskurven hele veien. Det forventer vi fortsetter frem til 2019 der målsettingen er at enhetsprisen skal ligge på 80 mill dollar.