En bakketreningsdag fredag vil så langt ikke få noen konsekvenser for treningen av våre piloter frem mot at vi får våre første fly til Norge i november i år.

Sent fredag 9. juni fikk vi meldingen om at treningsflyvninger på Luke Air Force Base (Luke AFB) var kansellert for dagen (en såkalt «one-day safety stand-down) på grunn av at piloter har rapportert om symptomer som kan tyde på oksygenmangel. Vi fikk informasjon om at det siden 2. mai har vært rapportert om fem tilfeller av slike hendelser og at dette tas veldig alvorlig av det amerikanske luftforsvaret og ledelsen ved basen. Lørdag var saken ute i norske medier, der vinklingen ble at norske fly var «satt på bakken». Det er forståelig at det kan misoppfattes når det blir bestemt å kansellere treningsflyvninger. Men å kansellere trening kan altså ikke betegnes som at flyene er satt på bakken. At alle flyene på Luke AFB i går ble satt på «stand down» i en (1) dag, var for å forsikre seg om at alle pilotene er oppdaterte på sikkerhetsprosedyrer og for å gjennomgå egentrening for å oppfriske hvilke symptomer kroppen gir ved oksygenmangel. Alle mennesker vil oppleve forskjellige symptomer på oksygenmangel, og det er svært viktig for piloter å kjenne sine egne. De må kunne handle riktig dersom disse oppstår ved å iverksette nødprosedyrer. Denne treningen er en del av grunnutdanningen til alle kampflypiloter og den gjentas regelmessig og ved behov.

Våre amerikanske kolleger understreker at pilotenes meldinger tas på alvor og at de tar nødvendige grep – både ved basen, hos det amerikanske Luftforsvaret og i det internasjonale kampflyprogrammet. Både jeg og de norske pilotene er fornøyde med at flysikkerheten alltid settes først. US Air Force har satt ned en arbeidsgruppe som har fokus på å finne årsakene til symptomene som flygerne opplever. Det er ennå ikke avklart om oksygensystemet om bord på flyene har sviktet, eller om symptomene er forårsaket av noe annet. Vi er kjent med at nødsystemet i flyene ble benyttet og at alle pilotene som kjente symptomene fulgte prosedyrene korrekt for å lande flyene. F-35-programmet har engasjert et eget team av ingeniører, teknikere og spesialister innen flymedisin som skal undersøke hendelsene og finne årsaken til at dette skjer. I dette teamet har Norge med egne ingeniører, og norsk fagmyndighet i Forsvarsmateriell er hele veien involvert og konsulteres i arbeidet. Norsk ledelse på basen er også tungt inne i oppfølgingen av norske piloter og fly, og ivaretar norske interesser på vegne av Luftforsvaret.

En bakketreningsdag fredag vil så langt ikke få noen konsekvenser for treningen av våre piloter frem mot at vi får våre første fly til Norge i november i år. Jeg er fornøyd med at signalene jeg får tilsier at flygingen og treningen vil gjenopptas allerede på mandag. Derfor er det viktig å presisere at det ikke er snakk om at flyene er «satt på bakken», men at de rapporterte hendelsene førte til at fredagens trening ble kansellert for å forsikre seg om at pilotene er oppdatert på prosedyrer og symptomer. Vi følger selvfølgelig situasjonen nøye, og vil fortløpende legge ut oppdatert informasjon om saken etterhvert som årsaksforholdene avklares.

I et så stort og omfattende utviklingsprosjekt som F-35, vil det det innimellom skje ting som gjør at brukerne tar forhåndsregler for å sørge for at sikkerheten ivaretas og episoder undersøkes grundig. Dette var en av de gangene. Nok en gang har vi fått bevis på at etablerte prosedyrer fungerer som de skal og at tiltak kan iverksettes før uhell skjer med våre fly og flygere. Dette er en sikkerhetskultur basert på erfaringer som Luftforsvaret og våre partnere har etablert gjennom hele etterkrigstiden.

Fakta om Luke Air Force Base

Norge har fem fly på basen, og det er der norske F-35-piloter utdannes og trenes opp. Det er flere allierte nasjoner som samarbeider om trening og utdanning på Luke Air Force Base, der nasjonene samarbeider tett og flyr hverandres fly.