I dette innlegget vil jeg dele seks saker om innføringen av F-35, som jeg tipper vil stå i media før, under eller etter at de første norske F-35A lander i Norge. FOTO: SSgt Kyle van der Wagen/USAF

I november lander de første norske F-35A i Norge. I forbindelse med innføringen av F-35A i Forsvaret har jeg forsøkt å forutse noen sensasjonspregede overskrifter, som kanskje kan dukke opp i norsk media rundt den tiden.

Det er ikke mange av mine flygerkollegaer som blogger på si (ikke-bloggende kollegaer har kalt meg for «rosablogger», men det tåler jeg …). Den viktigste grunnen til at jeg sa ja til å blogge om F-35, var for å være med på å skape forståelse: Forståelse for hva F-35 er og ikke er og forståelse for hvorfor F-35 er viktig i Forsvaret av Norge.

Sensasjoner i media

På kampflybloggen får jeg mulighet til å gå ut med informasjon tidlig. Ved å gå ut tidlig håper jeg det går an å unngå unødvendige «sensasjoner» i media.  Eller i det minste sørge for at «sensasjonene» ikke bunner i misforståelser eller mangel på informasjon fra Forsvaret.  Vi er travle på alle nivåer for å forberede Forsvaret på F-35. Det blir ikke mindre travelt når lederne våre i tillegg må drive «brannslokking» i media.

Seks klikkvennlige overskrifter

I dette innlegget vil jeg dele seks saker om innføringen av F-35, som jeg tipper vil stå i media før, under eller etter at de første norske F-35A lander i Norge. Med de klikkvennlige overskriftene kommer tilhørende svar og synspunkter. På den måten håper jeg å komme journalistene i forkjøpet. Jeg vil gjøre et forsøk på å rydde opp i misforståelsene.

Hva tror du media kommer til å skrive om? Del med meg på Twitter!

Det stemmer at flytimeproduksjonen vil være lav til å begynne med, og det er flere grunner til dette. FOTO: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

1. «Forsvarets nye kampfly F-35 leverer færre flytimer enn F-16!»

Dette er en overskrift vi kanskje vil lese i norske aviser neste vinter. Det stemmer at flytimeproduksjonen vil være lav til å begynne med. Det er fire grunner til dette:

  • For det første vil F-35-flåten i Norge være liten i 2017 og 2018. Vi tar bare med tre fly til Norge i november 2017. Dette legger i seg selv begrensninger på hvor mange flytimer vi kan produsere.
  • For det andre er den tekniske organisasjonen fortsatt under oppbygging, både med tanke på antall teknikere og hvor mye erfaring de har med å jobbe på F-35A.
  • For det tredje er det slik at også logistikkjeden og -organisasjonen må øves.  Foreløpig er det generelt, på verdensbasis, et underskudd av reservedeler til F-35.  Spesielt i begynnelsen vil dette påvirke oss, fordi vi med en liten flåte ikke har samme mulighet til å «låne» flydeler fra andre maskiner eller fra andre steder i organisasjonen.
  • Det siste jeg vil nevne i denne sammenhengen er at vi den første vinteren vil operere fra midlertidige fasiliteter på Ørland.  Det gjør deler av flyvedlikeholdet mer arbeidskrevende, noe som igjen gir mindre flytid til trening og operasjoner.

Det er bakgrunnen for at det ikke er mulig å presse like mange flytimer ut av F-35 som F-16.

2. «Forsvarets nye F-35A kan ikke fly i dårlig vær!»

Det finnes operative grunner til at vi ikke kan fly like mye med F-35 i startfasen.

Testingen av F-35 på «vinterføre» er planlagt sluttført i løpet av høsten 2017. Du kan lese mer om testing av bremseskjerm her.

I dag har vi derfor midlertidige begrensninger, som setter tak på blant annet hvor sterk sidevind vi kan lande med og hvor glatt rullebanen kan være. Disse midlertidige grensene er gode nok for flyging i Arizona, men de vil iblant hindre oss i å fly hjemme i Norge. Derfor vil det være dager da F-16 kan fly, mens F-35 må stå på bakken. Dette vil endre seg når F-35 er ferdig testet på glatte rullebaner og når bremseskjermen er ferdig integrert. Om alt går etter planen, vil denne testingen bli avsluttet i løpet av vinteren 2017/2018.

I denne sammenhengen vil jeg også nevne at vi i begynnelsen vil begrense oss til å fly i «godvær», for å ta høyde for at vi flygere som gruppe er uerfarne på F-35, og for gi oss selv tid til å bli godt vant med å fly i dårlig vær igjen. Dette gjør vi for å ha en gradvis og styrt introduksjon av F-35 i Forsvaret, med lav risiko hele veien. Vi skal ikke improvisere eller ta snarveier, men følge prinsippet «crawl, walk, run».

Vi skal ikke improvisere eller ta snarveier, men følge prinsippet «crawl, walk, run». FOTO: Malin Instanes/Luftforsvaret

3. «Forsvarets nye kampfly kan ikke løse beredskapsoppdrag!»

De nye kampflyene skal ha initiell operativ evne i 2019, og full operativ evne i 2025.

F-35 kan løse beredskapsoppdrag. Flymaskinen har både programvare og bevæpning som tillater skarpe oppdrag. Likevel velger Forsvaret å ikke bruke F-35 til operative leveranser fram til høsten 2019. Dette gjør vi for å redusere risiko, for å oppnå en koordinert innføring samt for å skjerme avdelingen, slik at den er godt forberedt til å løse operative oppdrag fra og med senhøsten 2019.

Jeg tror det kan bli en overskrift fordi rapporter som DOT&E stadig vekk blir trukket fram. Journalistene har ofte pekt på løsrevne biter fra slike rapporter, som gir et uriktig bilde av virkeligeheten. I tillegg tenker jeg at media kan misforstå ettersom det tar et par år fra vi får flyene i Norge til det i det hele tatt er aktuelt å støtte beredskap med F-35.

4. «Årets store vinterøvelse foregikk uten Forsvarets nye kampfly!»

Forsvaret har allerede planlagt hvilke øvelser F-35A skal delta i etter novemberlandingen.

Allerede nå har Forsvaret en plan for hva vi skal trene på og hva vi skal teste med F-35 i løpet av vinteren 2017/2018 og vinteren 2018/2019.

I denne planen har vi tenkt å bruke flere store øvelser, også vinterøvelsene, som en arena der vi kan ha nytte av å tette enkelte hull i testplanen vår. Det kan for eksempel være å teste samspill og kommunikasjon med en alliert våpenplattform som vi normalt ikke har mulighet til å samarbeide med.

Samtidig er det slik at vinterøvelsen styres etter en plan som ofte fokuserer på å trene kommando- og kontrollapparatet. På denne tiden av innføringsløpet vil vi som avdeling ha større nytte av tid til egentrening. Derfor vil det bli slik at F-35A flyr enkelte oppdrag i vinterøvelsen, uten at Forsvarets F-35A inngår som en regulær deltaker i øvelsen, under kommando av Forsvarets Operative Hovedkvarter.

F-35 skal ha initiell operativ evne i 2019 og full operativ evne i 2025.  FOTO: Staff Sgt Marcy Copeland/US Air Force

5. «Forsvarets nye vidunder flyr ikke, men det gjør F-16!»

Alle kampfly har behov for vedlikehold. F-35 er intet unntak.

Den første vinteren vil Forsvaret kun ha tre F-35 i Norge. Derfor vil vi i perioder oppleve at ingen av disse skrogene er flybare. En slik situasjon kan oppstå om ett eller to fly er inne til planlagt vedlikehold, samtidig som vi får et oppdukkende problem med en flybar maskin, som gjør at også denne må inn til vedlikehold.

6. «Forsvaret hevder at F-35 er bedre enn F-16, men vil likevel ikke sende F-35 i internasjonale operasjoner!»

De nye kampflyene skal innføres trygt og gradvis i tjeneste.

Vi ønsker ikke å delta i internasjonale operasjoner til å begynne med, fordi det vil gå på tvers av planen om en trygg og gradvis innføring av flymaskinen i tjeneste. Samtidig er det slik at organisasjonen på denne tiden er så liten at det ikke finnes ressurser til å støtte internasjonale operasjoner samtidig som Forsvaret driver opptrening og innføring av F-35A hjemme i Norge.  Til sist er det slik at sikkerhetskravene til fasilitetene vi skal operere fra gjør det vanskelig å operere fra baser utenfor Norge i tiden fram mot senhøsten 2019.  Derfor er det både upraktisk og uforsvarlig å forsere innføringen av F-35, og bruke maskinen i skarpe leveranser før senhøsten 2019.

Ris, men også ros

Selv om jeg er kritisk til lettvint journalistisk arbeid, mener jeg også at norsk media gjør en god jobb. Jeg vil derfor til slutt benytte anledningen til å rose norsk media. De gangene jeg har blitt intervjuet, har jeg blitt møtt med seriøsitet og saklighet. Forsvarets kjøp av kampfly innebærer tunge økonomiske analyser og tekniske detaljer, som dedikerte journalister har vært flinke til å sette seg inn i.