Norske F-35 blir de første som skal utstyres med bremseskjerm
Norske F-35 blir de første som skal utstyres med bremseskjerm. Foto: Lockheed Martin

**English below**

F-35 er eit godt døme på korleis me gjennom internasjonalt samarbeid kan gjere ting billegare enn om me gjekk aleine. I proposisjonen som vart lagt fram for Stortinget sist fredag kan me for første gong stadfeste at Nederland no er med og betaler for utviklinga av bremseskjermen for F-35, og i 2016 betalte dei oss 96 millioner kroner for å dekke deira del av utviklingskostandane. Pengane me sparar her vert i staden nytta til å dekke andre kostnadar for dei nye kampflya.

Norske kampfly må kunne operere vinter som sommer under til dels svært krevende forhold (Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret)
Norske kampfly må kunne operere vinter som sommer under til dels svært krevende forhold (Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret) /Why we need brake chutes. Norwegian F-16 mid-winter.

Bremseskjermen er den einaste særnorske løysinga i F-35. Der cockpit i alle andre F-35 er heilt lik, har dei norske (og snart nederlandske) flya ein heilt eigen brytar oppe til venstre i panelet som utløyser skjermen. Skjermsystemet er eit separat system med eigne kablar og fester, men det hentar kraft frå hydraulikken om bord i flyet. Fordelen med systemet er at det vert mykje enklare og sikrare å operere F-35 på glatte rullebanar, slik me ofte vil måtte gjere i Noreg om vinteren.

Bremseskjermbryter F-16 F-35
Bryter for bremseskjerm – til venstre i F-16, til høyre i F-35. Foto: Forsvaret

**English**

How international cooperation saved us NOK 96 million in 2016.

The F-35 is a good example of how international cooperation can help us make things cheaper compared to doing it on our own. In a bill that was presented to the Norwegian Parliament last Friday, we are for the first time confirming that the Netherlands is now part of the development effort for the F-35 brake chute, and that they in 2016 have paid us NOK 96 million to cover their share of the development costs. This allows us to redirect the same amount of funding to other parts of the Norwegian combat aircraft program.

The brake chute is the only «Norwegian» alteration we have made in the F-35. Where the cockpit in every other F-35 is the same, Norwegian (and soon Dutch) aircraft have a separate switch in the upper left corner of the instrument panel that deploys the chute. Though relying on the aircraft’s hydraulics for power, it is a separate add-on system with its own wiring and hard points. The benefit of the system is that it makes it both easier and safer to operate the F-35 on slippery runways, as we often will be doing in Norway during the winter months.