12. desember fløy Luftforsvaret i formasjon over store deler av Norge. 12 F-16 og to F-35 deltok på denne treningen. Hensikten er å trene på å planlegge, koordinere og gjennomføre en større formasjonsflyving. FOTO: Martin Mellquist/Forsvaret

Den årlige rapporten fra Director, Operational Test and Evaluation (DOT&E) ble fremsendt til den amerikanske kongressen i forrige uke. Vi setter stor pris på den kvalitetssikringen DOT&E bidrar med gjennom sitt arbeide og årlige rapporter.

Rapporten på nesten 400 sider omhandler DOT&Es gjennomførte aktiviteter i 2017, noe som blant annet innebærer å føre tilsyn med og godkjenne planer for operativ testing og evaluering for de 302 største amerikanske anskaffelsesprogrammene (Major Defense Acquisition Programs). F-35 Lightning II er et av de største programmene og blir omtalt over 30 sider i rapporten.

Naturlig nok fokuserer rapporten på de utfordringene som fortsatt finnes, påpeker områder som må justeres for å få full utnyttelse av våpensystemet og gir konkrete anbefalinger på tiltak. Som partner i programmet setter vi stor pris på den kvalitetssikringen DOT&E bidrar med gjennom sine årlige rapporter. Forholdene DOT&E påpeker i sin rapport, er kjent for alle partnerne i programmet. Den amerikansk-ledede programorganisasjonenjobber kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre våpensystemet, en prosess som fortsetter også etter at den såkalte System Design and Development-fasen (SDD-fasen) avsluttes i år. DOT&E-rapporten bidrar til et forsterket fokus i dette arbeidet, men gir ikke hele bildet av hva som nå er operativ status for F-35.

Hvilken operativ evne har egentlig våpensystemet ved inngangen til 2018?

Programmet internasjonalt og nasjonalt har nådd mange viktige milepæler gjennom 2017. Flight test-programmet har hatt stor fremgang og våpensystemet har oppnådd et høyt modenhetsnivå. All våpentesting er ferdig, og for F-35A (som vi anskaffer) gjenstår ca. 2 måneders testing før flyet har formelt verifisert full operativ kapasitet planlagt i utviklingsfasenfasen (SDD) med 3F programvare-konfigurasjon. En tidlig utgave av Block 3F programvaren ble allerede levert med de norske flyene som kom til Ørland i fjor høst. Som for en iPhone, utvikles det fortløpende oppdateringer til flyets programvare og SDD-fasen avsluttes med en versjon som kalles 3FP6.33. DOT&E-rapporten baserer seg på en tidlig utgave av 3F konfigurasjonen og fanger ikke opp forbedringene som er inkorporert i den siste programvaren, som forbedrer den operative kapasiteten til sensorer og targeting system, data-linker, mottiltak samt våpenkapasitet mot luft- og bakkemål i alle høyder og hastigheter som flyet er ment å fungere i.

Første flytur med norske F-35 fra Ørland flystasjon ifm Luftforsvarets 73 års dag. FOTO: Adelén Wilhelmsen/Forsvaret

I takt med produksjonen av stadig flere fly, bygges den globale understøttelsesløsningen. Det har vært, og er, utfordringer med flytilgjengelighet blant annet på grunn av mangel på reservedeler, men tiltak er iverksatt og disse har allerede begynt å vise resultater.

Rent teknisk er flyet nå i stand til å fylle alle rollene som forutsatt ved utgangen av SDD-fasen; Strategic Attack, Close Air Support (CAS), Supression/Destruction of Enemy Air Defences (S/DEAD) og Air Superiority. To av de amerikanske forsvarsgrenene (USMC og USAF) har nå operative skvadroner med F-35, og Israel erklærte rett før jul at de hadde nådd første operative evne (IOC) med sin første skvadron. I år følger US Navy og Storbritannia etter med etablering av første operative evne med sine F-35.

Gjennom deltagelse på flere av verdens største luftoperative øvelser, blant annet øvelse Red Flag, har F-35 i praksis vist hvilken formidabel stridsevne flyet innehar, selv på et tidlig stadium og med tidlig programvare om bord. F-35 er i stand til å skaffe seg en hittil uovertruffen situasjonsoversikt i kampområdet. Når F-35 opererer sammen med 4. generasjons kampfly og andre styrker, har erfaringene vist at disse styrkene øker sin stridseffektivitet som følge av informasjonstilgangen fra F-35-flyene de opererer sammen med. Amerikanske avdelinger har også gjennomført flere operative deployeringer med flyet både til Europa og Asia, og det er ikke tvil om at F-35 er kampklart og vil bli brukt av amerikanerne hvis behovet skulle oppstå.

Et svært kapabelt våpensystem

Fra norsk side har vi hittil mottatt totalt 10 fly som til sammen har fløyet i overkant av 2000 timer. Av disse benyttes 7 fly til konvertering og opplæring av våre flygere på Luke Air Force Base, og tre fly er i drift på Ørland hvor Luftforsvaret er i full gang med vår nasjonale operative test og evaluering (OT&E). Allerede nå er det klart at den operative evnen til F-35-flyene langt overgår den operative evnen til de gamle F-16-flyene Forsvaret har. F-35 er altså et svært kapabelt våpensystem som vil gi Norge en meget god operativ kapasitet i tiårene fremover når F-16 fases ut.

Vi er i rute med oppbyggingen av første operativ evne mot slutten av 2019, hvor F-35 skal begynne å overta operative oppgaver fra F-16.