Skrudde ned DagbladetFredag trykka Dagbladet ein artikkel der dei hevda at me har «skrudd ned» kostnadane for kampflyprogrammet i eit svar til Stortinget. Etter at artikkelen vart publisert har me hatt ei epostutveksling med journalisten der me prøver å forklare korleis dette heng saman, og då me har snakka med fleire andre som og er usikre på kva dei skal tru etter å ha lese artikkelen, så publiserer me forklaringane me har sendt Dagbladet. Håper dette kan vere med på å gjere dette litt klårare.

Anbefaler og innlegget frå programdirektøren i juni om valuta, og utviklinga i kampflykostnadane.

Første epost – om P-50 og P-85:

For det første har vi ikke «skrudd ned» kostnadene i svaret til Stortinget. Den beste og mest sannsynlige kostnaden for kampflyanskaffelsen er P-50, også kjent som «forventet kostnad» – akkurat som beskrevet i eposten til deg i går. P-85 er ikke forventet kostnad, men brukes til å fastsette kostnadsrammen for programmet. Den inkluderer da den opprinnelige forventede kostnaden med en usikkerhetsavsetning, og i likhet med alle andre programmer i staten er dette rammen vi skal holde oss innenfor. Kostnadsrammen endres bare om forutsetningene for programmet endres, og for oss har ikke det skjedd siden 2012. P-85/Kostnadsrammen for F-35 er derfor den samme i dag som den var i 2012. De oppdaterte analysene vi har gjort tyder på at vi forventer å holde oss innenfor kostnadsrammen fastsatt av Stortinget. Prosjektet er midt i gjennomføringsfasen og utgifter vil løpe frem til 2025.

Du skriver også at vi ikke vil svare på hva «forventet kostnad vil være med 85 prosents sikkerhet.» Her må det være en misforståelse om metodikken for hvordan vi beregner usikkerhet i et prosjekt. Den forventede kostnaden er per definisjon P-50-nivået i en usikkerhetsanalyse. Det virker derimot som om du mener at når vi oppgir såkalte P-50 og P-85-kostnader for kampflyene, så betyr det at det høyere estimatet er mer presist enn det lavere. Det er ikke riktig. Det P-85 betyr er at vi med 85% sannsynlighet ikke vil overskride denne kostnaden – men det er bare 15% sannsynlighet for at den vil bli høyere enn dette. Den mest sannsynlige og dermed forventede kostnaden er fortsatt det såkalte P-50-estimatet, som balanserer alle de ulike risikofaktorene vi ser.

Et annet poeng som må nevnes er at det P-50-tallet du skrev om i dag er fra vår årlige usikkerhetsanalyse som bare gir et øyeblikksbilde av hvordan vi ligger an gitt dagens forutsetninger. Dette er estimater som vi bruker for å se på hvor vi ligger sammenlignet med kostnadsrammen fra 2012.

Det blir også helt galt når du setter kostnadsrammen for kampflyanskaffelsen opp mot et FFI-tall som bygger på et helt annet grunnlag. Du hevder også at de to tallene er direkte sammenlignbare da du mener begge er P-50-estimater, men du innrømmer jo selv at de dekker to helt forskjellige tidsperioder. Her har du i praksis skåret ut en bit av levetidskostnadene for F-35 og satt de opp mot investeringskostnaden, og med andre ord sammenlignet to helt ulike regnestykker. Da er det jo ikke rart at de blir ulike!

Andre epost – om bevilgninger og kostnadsrammer:

Stortinget vedtar bevilgninger for hvert enkelt budsjettår. For prosjekter som går over flere år og hvor et departement eller en etat har behov for å inngå forpliktelser utover gjeldende bevilgninger, vedtar Stortinget kostnadsrammer. Som du skriver fastsettes kostnadsrammen på bakgrunn av et P85-estimat og inkluderer med dette en usikkerhetsavsetning. Kostnadsrammen er altså den fullmakten som Stortinget har gitt et departement for å kunne inngå forpliktelser som må dekkes inn gjennom bevilgninger i fremtidige budsjettår. For øvrig er det et annet kjennetegn ved en kostnadsramme at den skal gjelde for investeringer eller anskaffelser frem til prosjektet er avsluttet. Kostnader til drift, vedlikehold og oppgraderinger i driftsfasen av et prosjekt skal ikke regnes med i kostnadsrammen. Men slike utgifter vil selvsagt inngå i levetidskostnaden.

Stortinget fastsatte kostnadsrammen for kampflyanskaffelsen i 2012. Denne var basert på P85 estimatet i en eksternt kvalitetssikret usikkerhetsanalyse. Dette P85 estimatet er gjenstand for en årlig prisjustering. I Prop 1 S orienterer vi Stortinget hvert år om hvordan prosjektet ligger an i forhold til denne prisjusterte kostnadsrammen. Basert på årets usikkerhetsanalyse og beregningene fra denne analysen, mener vi å ha et solid faglig hold for å si at vi forventer å holde oss innenfor kostnadsrammen som ble fastsatt av Stortinget i 2012. Vi følger kostnadsutviklingen tett og dersom vi i tiden frem mot avslutningen av prosjektet i 2024/2025 mener at vi ikke klarer å holde oss innenfor kostnadsrammen, vil vi selvsagt gå tilbake til Stortinget og be om en økt kostnadsramme. Det er et viktig prinsipp at kostnadsrammen for et prosjekt (basert på P85 estimatet) fastsettes ved starten av prosjektet. En årlig justering av denne basert på løpende usikkerhetsanalyser ville medføre tap av kostnadskontroll i et prosjekt. Den prisjusterte kostnadsrammen ligger derfor fast inntil Stortinget finner det nødvendig å justere denne, basert på at forventet kostnad i prosjektet overskrider denne kostnadsrammen.