Interreg gir økonomisk støtte til regional utvikling

Gjennom samarbeid på tvers av grenser bidrar mennesker i hele Europa til mer kunnskap og bærekraftig økonomisk vekst. Interreg fremmer sosial og økonomisk utjamning på tvers av regioner og landegrenser i EUs 28 medlemsland, samt Norge og andre naboland. Programmet ble etablert i 1990, med norsk deltagelse siden 1996.

I perioden 2007 til og med 2013 fikk over 600 samarbeidsprosjekter med norsk deltakelse støtte. Fram mot 2020 gis det mer enn 700 millioner kroner i økonomisk støtte til norske prosjektdeltakere som sammen med aktører fra andre deler av Europa skal bidra til mer kunnskap, bedre miljø og bærekraftig økonomisk vekst.

I perioden fram mot 2020 skal det gis i overkant av 10 milliarder euro i støtte til Interreg-prosjekter i hele Europa.

Norge deltar i 11 Interreg-programmer:

  • Fire A-programmer finansierer utviklingsprosjekter langs grensen til Finland, Sverige og Danmark: Nord, Botnia-Atlantica, Sverige-Norge og Øresund-Kattegat-Skagerrak.
  • I tillegg deltar Norge i et grenseregionalt samarbeid med Russland, Kolarctic, innenfor rammen av EUs naboskapsinitiativ (ENI).
  • Tre B-programmer støtter til større utviklingsprosjekter i store, sammenhengende regioner; Østersjøprogrammet, Nordsjøprogrammet og Nordlig Periferi og Arktis.
  • Interreg Europe INTERN LENKE legger til rette for nettverksbygging, deling og formidling av kunnskap og erfaringer mellom europeiske regioner med likhetstrekk, uavhengig av geografi. For eksempel vil øyregioner og fjellregioner kunne løse felles utfordringer gjennom samarbeid.
  • Interact og ESPON fokuserer på kunnskapsformidling, forskning og analyser av regionalt utviklingsarbeid i Europa.
  • URBACT fremmer en helhetsorientert og bærekraftig utvikling av byer på tvers av landegrensene i Europa.

De ulike programområdene dekker hele eller deler av det norske fastlandsterritoriet.

Hvem kan søke om støtte?

Interreg-programmene gir økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter innenfor programmenes geografi og innsatsområder. Både offentlig virksomhet og organisasjoner, som for eksempel kommuner og fylkeskommuner, universitet og høgskoler, forskningsinstitusjoner, nærings- og arbeidslivsorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og statlige myndigheter kan søke. Også private bedrifter kan delta som fullverdige og støtteberettigede prosjektpartnere i flere av programmene.

Hva får du støtte til?

I korte trekk må du ha en idé til et prosjekt som sørger for å løse samfunnsutfordringer gjennom samarbeid med prosjektpartnere i andre europeiske land. Prosjektet må gi en merverdi som ikke kan oppnås ved å gjennomføre prosjektet lokalt/nasjonalt. Din organisasjon eller bedrift må sammen med samarbeidspartnerne finansiere minst 50 prosent av prosjektets omkostninger.

Fra idé til prosjekt – hvordan søke støtte?

På de ulike programmenes nettsider finner du detaljerte oversikter over hvordan du søker prosjektstøtte gjennom Interreg. For hvert Interreg-program med norsk deltagelse er det etablert nasjonale kontaktpunkt. Disse kan hjelpe deg med informasjon og støtte deg i søknadsprosessen.

Hos programsekretariatene finner du også egne prosjektrådgivere som kan hjelpe deg med prosjektutvikling og søknad.

I vår prosjektdatabase kan du hente inspirasjon fra gjennomførte flere hundre Interreg-prosjekter med norsk deltagelse.