Rapport fra innspillsmøter i 2017

Fredag 11. august 2017

Før årets konferanse har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) møtt en rekke innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og ressurspersoner. Formålet med de møtene var å få innspill til temaer og problemstillinger som ønskes fremmet til myndighetene. Innspillene er nå samlet i en egen rapport.

Les rapporten her (PDF)

IMDi hadde i forkant av innspillmøtene utarbeidet spørsmål og problemstillinger til deltakerne. Spørsmålene ble sendt ut i forkant av møte for å kunne gi deltakerne anledning til å diskutere og innhente innspill fra medlemmer og nettverk.

Innspillmøtene ble gjennomført i Bergen 5. april, Trondheim 5. april, Tromsø 6. april, Oslo 25. april, Gjøvik 27. april, Drammen 2. mai og Skien 11. mai for organisasjoner i Telemark.

Fire områder

Fire fokusområder ble spilt inn fra mange deltakere:

1. Å bli sett og hørt
Deltakerne etterlyser økt anerkjennelse for den kunnskap og erfaring de har om innvandrere og integrering. De har et stort nettverk, lokalkunnskap og mye praktisk erfaring i samarbeid med andre og gjennomføring av ulike typer av tiltak. De bistår gjerne med innspill i kommunale handlingsplaner for frivilligheten. De minnet om behov for økt bruk av tolk for å sikre rettsikkerheten for innvandrere.

2. Egnede møteplasser for dialog og tiltak
Deltakerne vil gjerne delta ytterligere på ulike møteplasser for å utveksle erfaringer og avklare tiltak med det offentlige og andre (gjennom Integreringskonferansen, møter med stat og kommune, andre organisasjoner (både innvandrerorganisasjoner og andre organisasjoner). Tiltak i regi av frivillige organisasjoner kan ha behov for lokaliteter og økonomiske ressurser.

3. De frivillige ønsker kunnskapsutvikling
Innvandrerorganisasjoner trenger mer organisasjonskunnskap samt tilgang til driftsmidler for å kunne styrke sine posisjoner lokalt og blant innvandrere med tanke på deltakelse. Deltakerne ønsker økt kunnskap om det norske samfunn for å utvikle bedre tiltak på områder som hindrer integrering (bl a tvangsekteskap, sosial kontroll, barneoppdragelse, diskriminering) og som fremmer integrering (kvalifisering for utdanning og arbeid, samfunnskunnskap, bo-kompetanse, livsmestring).
Deltakerne fremhever behov for å ytterligere bli kjent med ulike tilskuddsordninger de kan søke på for å utvikle og gjennomføre tiltak og ønsker kurs lokalt/regionalt.

4. Kvalifisering og arbeid
I alle møter stod kvalifisering og arbeid sentralt for å styrke integreringen. Bedre tilpassa kvalifisering og styrking av godkjenningsordningene er to faktorer som særskilt trekkes frem av deltakerne.