Parallelle sesjoner

Formålet med de parallelle sesjonene er å gi deltakerne anledning til å løfte fram sine synspunkter og diskutere saker de er opptatt av med sentrale politikere.

Parallellsesjon I

  1. Hvordan styrke foreldresamarbeid i barnehage/skole? (KD)

Foreldres engasjement har stor betydning for barn og unges trivsel, utvikling og læring. Foreldre er derfor de viktigste samarbeidspartnerne for barnehagen og skolen. Samarbeidet er et gjensidig ansvar, men barnehagen og skolen skal legge til rette for en god dialog med hjemmet gjennom hele året. Foreldresamarbeid som gir trygghet og mulighet for medvirkning, er viktig for integrering av både barn og deres foreldre. Kunnskapsdepartementet inviterer til gruppesamtaler om hva kommuner, nasjonale myndigheter, foreldre og innvandrerorganisasjoner kan gjøre for å styrke foreldresamarbeidet i barnehager og skoler.

Sesjonen ledes av Jan Tore Sanner, kunnskaps- og integreringsminister

 

  1. Hvordan mobilisere sivilsamfunnet for å styrke hverdagsintegrering?

Integrering krever inkludering og Inkludering skjer når mennesker kommer sammen om felles interesser. Hvordan legger vi til rette for at folk finner hverandre og skaper de gode lokalsamfunnene?

Kulturdepartementet inviterer til samtale om hverdagsintegrering. Silje Eikemo Sande er prosjektleder i «Inkluderende kulturliv i Norden» og kommer for å fortelle om hvilke erfaringer de har gjort seg om kulturens og frivillighetens rolle i inkludering i lokalsamfunnet. Etterpå blir det både gruppe- og plenumsdiskusjon.

Sesjonen ledes av Jan-Christian Kolstø, statssekretær i Kulturdepartementet.

 

  1. Hvordan skap toleranse for Mangfold? Handlingsplan mot rasisme og diskriminering.

Rasisme og diskriminering hindrer inkludering, og skaper frykt og mistillit. Regjeringen starter nå arbeidet med en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion. I denne parallellsesjonen ønsker vi en diskusjon om hvordan man kan forebygge og motvirke rasisme og diskriminering i det norske samfunnet.

Sesjonen ledes av statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, Tom Erlend Skaug. Han vil sammen med ansatte i departementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ta i mot innspill til hvordan man kan motvirke rasisme og diskriminering generelt og på sentrale områder i det norske samfunnet, for eksempel arbeidsliv, utdanning, offentlige tjenester og i offentlig debatt.

 

  1. Hvordan sikre gode, trygge bomiljøer og gode levekår i utsatte områder?

Alle områder i Norge skal oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp. Men i flere av våre byer er det områder der mange ikke har jobb eller har lav inntekt, og der familier bor dårlig og opplever utrygghet i hverdagen. Staten har et samarbeid med flere byer om en ekstra innsats for å bedre forholdene i noen av disse områdene gjennom områdesatsinger For å sikre at tiltakene er gode og treffer behovet, er det viktig å ha medvirkning fra beboere, – spesielt barn og unge, frivillig sektor og privat næringsliv. I sesjonen tas også opp boligspørsmål. Regjeringen ønsker at så mange som mulig av de som ønsker det, skal kunne eie sin egen bolig. Startlån er et av regjeringens viktigste virkemidler for å få flere inn i eid bolig.

For å sikre gode bomiljøer og trygge oppvekstvilkår er det viktig å forebygge kriminalitet. Unge som er i risikosonen må følges opp slik at man forhindrer rekruttering til miljøer som begår kriminalitet. Dette er en oppgave som krever innsats på tvers av ulike aktører og sektorer.

Sesjonen ledes av Lars Jacob Hiim, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og Torkil Åmdal, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

 

Parallellsesjon II

  1. Hvordan styrke språkkompetansen, gjennom introduksjonsprogrammet, i arbeidslivet og i hverdagen?

Mange lever for lenge i Norge uten å kunne snakke norsk. Uten norskkunnskaper blir man stående utenfor. Og som foreldre blir det vanskelig å forstå det samfunnet barna skal leve og bo i, og nesten umulig å gi dem den støtten de trenger. Det fremgår av Jeløya-plattformen at regjeringen vil arbeide for å fornye og forbedre norskopplæringen, slik at alle skal få et godt grunnlag for læring og for deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv. Regjeringen har besluttet at den ønsker å utrede hvordan opplæringen i norsk og samfunnskunnskap kan endres slik at flere oppnår høyere språklige ferdigheter gjennom opplæringen. I sesjonen vil vi diskutere hva som gjøres for å styrke språkkompetansen på ulike arenaer, arbeid, hverdagsliv og utdanning.

Sesjonen ledes av Jan Tore Sanner, kunnskaps- og integreringsminister

 

  1. Hvordan få flere i arbeid?

I 2018 tok Regjeringen initiativ til en inkluderingsdugnad for å bidra til at flere med nedsatt arbeidsevne og/eller hull i CV-en skal komme over i faste, ordinære jobber. Dugnaden innebærer bl.a. at offentlige og private aktører jobber sammen for å få flere av de som står utenfor inn i ordinært arbeid. Mange innvandrere har problemer med å få fotfeste i arbeidslivet på grunn av manglende kvalifikasjoner eller såkalte hull i CV. I arbeidet med inkluderingsdugnaden fremover ønsker vi innspill på hvordan vi kan møte disse utfordringene.

 

  1. Hvordan forebygge negativ sosial kontroll og tvangsekteskap? (KD)

Alle skal kunne leve frie og selvstendige liv. Barn, unge og voksne har rett til å ta sine egne livsvalg. Dette er en grunnleggende menneskerett, som gjelder for alle. Arbeidet mot tvang og negativ sosial kontroll er fremhevet i regjeringsplattformen. Handlingsplanen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020) er et sentral verktøy i regjeringens arbeid på dette området. Hva ønsker vi sammen å få til? Hvordan kan samarbeidet mellom myndigheter og sivilt samfunn utvikles? Hvordan kan vi sammen jobbe bedre for å bygge ned barrierer for at jenter og gutter, kvinner og menn, skal kunne delta i samfunnet og arbeidslivet uten frykt for vold og kontroll? Bli med på diskusjonen– bidra til å bygge ned barrierer som hindrer individers muligheter og frihet til deltakelse.

Sesjonen ledes av Kristin Holm-Jensen, statssekretær i Kunnskapsdepartementet

 

  1. Mangfold, innovasjon og gründerskap. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Et konkurransedyktig næringsliv må rekruttere gode kandidater fra hele befolkningen. Det er et potensial å hente ut for norsk næringsliv ved å øke mangfoldet. Næringslivet har selv hovedansvaret for arbeide å oppnå større mangfold. Mangfold kan gi et bredere grunnlag for å ta gode beslutninger.  Beslutninger som blir tatt i næringslivet påvirker samfunnet og mulighetene til hver enkelt. Fra et demokratisk perspektiv er det viktig at personer som rekrutteres inn i disse posisjonene og kommer fra et så bredt lag av samfunnet som mulig.

Næringsministeren inviterer til samtale om hvordan man kan øke mangfoldet i næringslivet for å sikre økt innovasjonsevne og økt gründerskap.

Sesjonen ledes av Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister