Innledere på konferansen

Du finner presentasjonene ved omtalen av innlederen.

Jan Tore Sanner er kunnskaps- og integreringsminister, og har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for integrering.
Torbjørn Røe Isaksen er næringsminister og har har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet næringslivspolitikk.
Anniken Hauglie er arbeids- og sosialminister, og har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.
Lars Jacob Hiim statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
Kristin Holm Jensen er statssekretær i Kunnskapsdepartementet.
Tom Erlend Skaug er statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet.
Jan-Christian Kolstø er statssekretær i Kulturdepartementet.
 Torkil Åmland er statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet

Irmelin Kjelaas er førsteamanuensis ved norskseksjonen i lærerutdanninga ved NTNU. Hun har en særlig interesse for norsk som andrespråk, flerspråklighet og flerkulturalitet i barnehage og skole, og jobber med dette både i undervisning, forskning, veiledning og kompetanseutviklingsprosjekter i feltet. Hun er dessuten med i arbeidet med fagfornyelsen og i revisjonen av kartleggingsverktøyet i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Presentasjon: 1050_Irmelin_Kjelaaas

Torunn Thomassen er rektor på Oslo Voksenopplæring på Helsfyr. Hun er cand philol med tysk hovedfag. Torunn Thomassen har ellers flere masterkurs i skoleledelse, har IKT og pedagogikk i fagkretsen og har i hele yrkeskarrieren vært særlig opptatt av språk og språklige forutsetninger for læring.

Presentasjon: 1205_Torunn_Thomassen

Kari Brekke Nilsen er teamleder for kombinasjonsklassen v/Thor Heyerdahl videregående skole. Hun er utdannet adjunkt med opprykk, og har videreutdanning i blant annet norsk som andre språk.  Kari Brekke Nilsen har jobbet mange år i grunnskolen som lærer, inspektør og rektor. ​ Hun har vært ansatt i Larvik Læringssenter, Kombinasjonsklassen siden 2009

 

 

Ingeborg Kulseng er rektor for voksenopplæringa ved Larvik Læringssenter. Hun er adjunkt med opprykk, og har hovedvekt på norsk og norsk som andrespråk. Ingeborg Kulseng har undervist og ledet opplæring av flerspråklige elever siden 1990. Hun startet Kombinasjonsklassen i 2007 og har siden vært skoleleder innenfor feltet.

Presentasjon: 1150_Thor_Heyerdahl_vgs

Anders Bakken er sosiolog og forsker ved OsloMet og leder for Ungdatasenteret. Han har jobbet med ulike problemstillinger knyttet til ungdom, levekår og oppvekst. Ett av temaene er sosial ulikhet i skole og utdanning, herunder studier av minoritetsungdommers skoleprestasjoner. Bakken har gjennomført flere evalueringer av reformer og tiltak i skolen, blant annet gjort en vurdering av Kunnskapsløftets bidrag til å redusere sosiale forskjeller i skoleresultater. Han sitter for tiden i Liedutvalget, et offentlig utvalg som skal gjennom struktur og innhold i videregående opplæring.

            Presentasjon: 1035_Anders_Bakken

Whyn Lam er utdannet sosialantropolog og har jobbet med integrering av innvandrere og flyktninger i mange år. Hun har forsket på hva som gjør at innvandrere lykkes i det norske samfunnet, jobbet med innvandrergjenger og innvandreres tilpasning i arbeidslivet. Hun ledet et prosjekt for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) i 5 år hvor formål var å bedre samarbeidet mellom hjem og skole. Nå jobber hun i Oppfølgingstjenesten i Akershus Fylkeskommune med ungdommer som har falt ut av videregående skole.
Presentasjon: 1105_Whyn_Lam

Trond-Arne Zweidorff har vært skoleleder i 20 år på Hagaløkka skole i Asker. Han har alltid hatt en spesiell interesse i å få inkludert alle elever i skolen og være med å sikre at alle får en likeverdig opplæring. I tillegg til å være skoleleder på Hagaløkka skole, er Trond Zweidorff Asker kommunes koordinator for opplæring av elever fra språklige minoriteter. Han har ansvar for alle kommunens tospråklige lærere, veileder lærere og ledere på andre skoler og holder foredrag i Asker kommune og utenfor kommunen.

Presentasjon: 1135_Trond_Zweidorff

Ubah Aden er ansatt i IMDi, og jobber som minoritetsrådgiver ved Veiledningssenteret Follo. Ubah studerer til master ved NTNU. Aden har hatt diverse verv, som blant annet bystyrerepresentant i Oslo. Hun er medlem av Foreldreutvalget for Grunnskolen (FUG). Hun har engasjert seg innen vold i nære relasjoner, og er aktiv samfunns debutant. Aden driver også en flerspråklig blogg.

Presentasjon: 1220_Ubah_Aden

Geir Nygård er utdannet adjunkt og er seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå (SSB). Han har tidligere vært lærer på ungdomstrinnet, men har siden 2000 jobbet på seksjon for utdanningsstatistikk i SSB. Geir Nygård jobber primært med universitets- og høgskolestatistikk, men er involvert i ulike statistikkpubliseringer og har også et ansvar for å presentere utdanningsstatistikk forståelig og enkelt.
Presentasjon: 1020_Geir_Nygård