Stortingsmeldingsprosessen begynner å ta form!

– Vi skal ikke sitte alene i departementskontorene og skrive stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor, men ha en åpen og involverende prosess hvor vi får nyttiggjort alle de gode ressursene som finnes, både i offentlig og privat sektor, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland under lanseringsarrangementet for meldingsarbeidet 19. mars i år. Og nå begynner prosessen å ta form!

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) leder prosessen fram til ferdig melding. Og vi erkjente tidlig at hvis vi virkelig skal jobbe annerledes med denne meldingen, trenger vi hjelp utenfra. Vi skal jo utfordre kulturen vår og arbeidsformer som er godt innarbeidet i departementene. Derfor har vi knyttet til oss et fagmiljø som har erfaring med metoder og verktøy som er egnet når vi ønsker å jobbe på nye og mer åpne og involverende måter. Med denne hjelpen utenfra er vi ganske sikre på at vi kommer til å strekke oss mer og tørre mer enn vi ellers ville ha gjort. Vi tar egen medisin!


Arbeidet med prosessen har blant annet pågått på tegnebrettet, før vi nå går inn i sommerferie. Mer informasjon følger på denne nettsiden i løpet av august/september! Foto: Ann Kristin Lindaas

Målet med stortingsmeldingen er å øke innovasjonsevnen og –takten i offentlig sektor. For å lykkes med dette, stiller oss blant annet spørsmålene; «Kan vi legge opp stortingsmeldingsarbeidet på nye måter som gjør at prosessen og resultatet i større grad skaper de effektene vi er ute etter?» og «Kan vi legge opp arbeidet på nye måter slik at vi vet at vi treffer behovene – både de som er der i dag og de som vil komme i fremtiden?» Vi tror vi kommer til å lære mye underveis om det å jobbe innovativt. Og vi tror at nøkkelen for å lykkes er å involvere alle gode krefter gjennom prosessen. Og det er dette vi ønsker å få til i prosessen.

Om anskaffelsesprosessen:

Vi gjennomførte en såkalt «innovasjonsvennlig anskaffelse», der vi inviterte markedet/aktuelle prosessleverandører til dialog før konkurransegrunnlaget ble skrevet. Leverandørutviklingsprogrammet (http://innovativeanskaffelser.no/) bisto oss i denne innledende fasen. Vi formidlet til leverandørene hvilke behov vi har og hva vi ønsker å oppnå med meldingsarbeidet. Leverandører som ønsket å delta, leverte så sine forslag om hvordan en stortingsmelding kunne utvikles på en annerledes og mer involverende måte. Vi fikk mange gode innspill som til sammen dannet grunnlaget for det endelige konkurransegrunnlaget.

Halogen AS, med underleverandørene Rambøll Management Consulting og Tinkr, vant konkurransen blant de 14 leverandørene som leverte tilbud. Kontrakt ble inngått 18. juni 2018.

Brukerfokus, nyskaping og eksperimentering – for en mer effektiv forvaltning

Stimulab skal stimulere til offentlig innovasjon fra innbyggernes perspektiv. Nå har fire nye innovative utviklingsprosjekter fått støtte. Nytt av året er at også kommunal sektor er med i ordningen.

Stimulab er et samarbeid mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Design og arkitektur Norge (DOGA). Ordningen skal styrke innovasjonskapasiteten i offentlig sektor, både ved å støtte konkrete innovasjonsprosjekter, og bidra til kompetanseheving og erfaring på tvers.

Difi velger ut prosjektene og nå har fire nye prosjekter fått en støtte på i alt 6,2 millioner. Målet er å fange opp prosjekter og problemstillinger som «faller mellom flere stoler», for eksempel på grunn av sektoransvaret, manglende finansiering, utfordringer knyttet til samordning eller annet.

– Siden oppstarten har StimuLab bidratt til ny kunnskap om hvordan offentlig sektor kan sette brukeren i sentrum i tjenesteutviklingen. En viktig forklaring er at StimuLab legger stor vekt på å bruke mye tid og ressurser i tidligfasen av prosjektet. Det gjør virksomhetene tryggere på å utvikle helhetlige løsninger som treffer brukerne og faktisk svarer på deres behov, sier direktør Steffen Sutorius i Difi.

Prosjektleder Linda Marie Skalde, NAV Skedsmo, statsråd Monica Mæland og direktør i Difi Steffen Sutorius. Foto: Difi

De fire prosjektene som ble plukket ut etter første søknadsrunde er:

 • Digital samling og deling av kunnskap i offentlig sektor – Direktoratet for økonomistyring, sammen med Nasjonalbiblioteket og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.
 • Digital samhandlingsplattform for økonomisk informasjon – gjeldsrådgivning – Nav Skedsmo sammen med Skedsmo kommune og Brønnøysundregistrene
 • Reduksjon av bilbruk og øking av miljøvennlig transport – Nittedal kommune
 • Samordna teneste for utsette barn og unge og deira pårårande – ny teneste i ny samanslått kommune – Fjell, Øygarden og Sund kommunar.

Stimulab-prosjektene gir nyttig læring til alle som skal drive med innovasjonsarbeid. Erfaringer fra prosjektene er også relevant for arbeidet med stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor. På Difis nettsider kan du lese mer om Stimulab, de fire prosjektene og tidligere prosjekt. Søknadsfrist for neste runde er 20. august 2018.

Fremtidens kommuner 2018: Inspirasjon og erfaringsspredning i Arendal

– Det er spennende å se flere praktiske eksempler på hvor innovative norske kommuner er. Denne typen erfaringer og de verktøyene som løftes fram her på konferansen er nyttig å ta med seg i arbeidet med stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor, sa statssekretær Aase Marthe Horrigmo på konferansen Fremtidens kommuner. 

Innovasjonskonferansen Fremtidens kommuner ble arrangert i Arendal 7.-8. juni. Konferansen arrangeres hvert år og har innovasjon i norske kommuner som hovedtema.

«Tidlig ute» var navnet på årets konferanse, der temaet var hvordan investere tidlig i barn og unge. Hvordan kan kommunene bli bedre på dette?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), ved statssekretær Aase Marthe Horrigmo, var til stede for å dele ut KMDs årlige innovasjonspris. I tillegg var teamet som har ansvaret for gjennomføringen av arbeidet med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor representert for å få viktig kunnskap, erfaring og nyttige.

Blant temaene på programmet var både samskaping og hvordan lykkes med sosiale investeringer, i tillegg til gode eksempler på innovasjonseksempler fra blant annet Levanger og Asker.

Foto: Fredrik Danker Monsen

Vinneren av KMDs innovasjonspris i 2018 var Træna kommune, som vant prisen for samspillet med innbyggerne og god innovasjonskultur. Les mer om innovasjonsprisen og årets vinner her.

Tilbakeblikk fra konferansen: http://bit.ly/2xTvbY1

Departementene er med på innovasjonsløftet

Fredag 25. mai inviterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) alle departementene til oppstartsmøte for arbeidet med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Formålet med møtet var å informere om meldingsarbeidet, planer og videre prosess. 

Ekspedisjonssjef i KMD Sølve Steffensen åpnet møtet og satt meldingsarbeidet i sammenheng med de mange reformene som er iverksatt de siste fire årene i offentlig sektor. – Reformene skal ikke kun være tekniske sammenslåinger og endringer, de som skal gjennomføre disse endringene må benytte muligheten det gir til å tenke nytt, sa Steffensen. – Nå er et godt tidspunkt for å jobbe med endring og innovasjon.

Departementene er sentrale aktører i meldingsarbeidet – og regjeringens innovasjonsløft. De har en viktig pådriverrolle som etatsstyrere av virksomheter og etater, og en helt sentral samordningsrolle både internt i egen sektor og på tvers av sektorer. For som vi vet; innovasjon i offentlig sektor handler ofte om å organisere tjenester ut i fra brukernes behov – på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Samtidig er departementene også virksomheter som må innovere i eget hus. Det gjelder både de tjenestene og produktene de leverer, måten de kommuniserer på og måten de organiserer arbeidet sitt på.

Foto: Anne Lise Nordheim

KMD fikk nyttige tilbakemeldinger under møtet, og det ble delt erfaringer fra både innovasjonsspredning og bruk av innovasjonsvennlige anskaffelser. En tilbakemelding var at meldingsarbeidet kan bidra til å gi et løft til det arbeidet som allerede foregår i de ulike sektorene. Flere av møtedeltakerne ga uttrykk for at dette er et arbeid de er motivert til å delta i. Dette er tilbakemeldinger som gleder Sølve Steffensen og resten av teamet i KMD som skal jobbe med innovasjonsmeldingen.

– Denne stortingsmeldingen tar for seg hele offentlig sektor i Norge. Det sier seg selv at vi i KMD ikke kan gjøre denne jobben alene – vi trenger å samarbeide med de andre departementene, i tillegg til å få frem innspill fra aktører som befinner seg utenfor departementsfellesskapet, avsluttet Steffensen.

Innovasjon på topplederkonferansen 2018

– Uten mer innovasjon vil ikke offentlig sektor klare å løse de store utfordringene vi står overfor. Derfor må vi som ledere skape en kultur for innovasjon der det er rom for å både prøve og feile, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland på årets topplederkonferanse.

Et hovedtema på årets topplederkonferanse var en av regjeringens nye satsinger; et innovasjonsløft i offentlig sektor. Løftet innebærer blant annet å utarbeide en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Statssekretær Paul Chaffey i KMD åpnet konferansen og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland holdt det avsluttende innlegget. De snakket begge om hvorfor vi trenger et innovasjonsløftet i offentlig sektor og at arbeidet med stortingsmeldingen skal være en åpen og inkluderende prosess hvor vi skal ta i bruk nye metoder og verktøy som forhåpentligvis vil gi en nyskapende stortingsmelding.

 

Foto: Colorbox

Det ble gjennomført en panelsamtale hvor direktørene Hans Christian Holte (Skatteetaten), Hilde Singsaas (Direktoratet for økonomistyring), Roar Skålin (Meteorologisk institutt) og ekspedisjonssjef Cathrine Meland (Nærings- og fiskeridepartementet) delte sine erfaringer fra innovasjonsarbeid. Samtalen dreide seg rundt hva innovasjon betyr for ledelse, styring og samarbeid på tvers.

Professor Jacob Torfing fra Roskilde Universitet i Danmark rammet det hele inn med et foredrag om ledelse av samarbeidsdrevet innovasjon. Torfing utfordret topplederne i salen og kom med en rekke råd om hvordan man som leder kan skape en sterk innovasjonskultur i offentlige organisasjoner:

 • Skap et felles språk om innovasjon og tren nøkkelpersoner i innovasjonsledelse.
 • Tiltrekk og fasthold kreative talenter og sørg for høy grad av både mangfold og mobilitet blant medarbeiderne.
 • Ta utgangspunkt i innbyggernes behov.
 • Ta i bruk «fast learning» og eksperimenter mer som erstatning for lange og omfattende analyser.
 • Bekjemp nullfeilskulturen slik at man heller ser på feil som utgangspunkt for læring.
 • Styr og led med utgangspunkt i vidstrakt tillit til medarbeidernes motivasjon og kompetanse.
 • Lag flatere organisasjoner, sørg for å borre hull i siloene og skap fysiske og digitale plattformer for samskapelse med eksterne aktører.
 • Skap nye former for risikovurdering.
 • Bruk mer utviklingsorientert evaluering der felles antakelser realitetssjekkes løpende.
 • Spre vellykket innovasjon i fysiske møter, ansikt til ansikt, noe som hjelper å fjerne bekymringer og forbehold.

Se også statssekretær Paul Chaffeys oppsummering av dagen på hans blogg.

Om Topplederkonferansen:

 • Konferansen gjennomføres årlig.
 • Deltakerne er statlige virksomheters øverste leder.
 • Kommual- og moderniseringsdepartementet (KMD), Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Direktoratet for økonomistyring (DFØ) samarbeider om arrangementet.

 

Sarpsborg, Sola og Træna kommune er nominert til Innovasjonsprisen 2018

20 kommuner med hele 48 innovasjonsprosjekter søkte om Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris for 2018. Aldri før har juryen mottatt så mange innovasjonsprosjekter. Juryen har nominert Sarpsborg, Sola og Træna, og vinneren kåres på konferansen Framtidens kommuner 2018 i Arendal 8. juni. Vinneren mottar 500 000 kroner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris skal inspirere til nyskaping og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren. Innovasjonsprisen tildeles en kommune som kan vise til godt innovasjonsarbeid med konkrete resultater. Prisen deles ut på Arendalskonferansen i juni.

Årets jury består av Katinka Greve Leiner (direktør, Ferd sosiale entreprenører), Rolf Rønning (professor, Senter for innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat, ved Høgskolen i Lillehammer), Une Tangen (seniorrådgiver innovasjon, KS) og Ole Kristian Tangen (utvilkingssjef, Asker kommune). Juryen mener at årets søknader bærer preg av innovasjonsarbeid som er godt forankret i kommunen, og som vitner om helhetlig innovasjonsarbeid i mange sektorer. Mange kommuner er også flinke til å vise hva innovasjonsarbeidet har gitt av konkrete effekter hos kommunens innbyggere.

De nominerte er valgt ut på bakgrunn av at disse kommunene er offensive, arbeider helhetlig med innovasjonsarbeidet i sin kommune og tenker bredt i økonomisk utfordrende situasjoner.
Fullstendig søkerliste ligger på Difis nettsider. I etterkant av prisutdelingen blir også årets søknader offentliggjort.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Difi ønsker å spre og dele erfaringer fra kommune-Norge. Derfor har vi gjort alle tidligere søknader tilgjengelig på Difis nettsider, flere av innovasjonsprosjektene har vi løftet frem i eksempelartikler og de beste har vi beskrevet på video. Filmklipp og søknadene til de som har søkt om årets innovasjonspris vil bli lagt ut på våre nettsider etter prisutdelingen.

 

Kommune og stat må finne nye måter å løse oppgavene på

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland inviterte 19. mars til DOGA for å markere starten på regjeringen sitt arbeid med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Over 250 deltakere kom. I tillegg var det mulig å følge arrangementet på regjeringen sine nettsider.

Kommunal- og moderniseringsministeren innledet med å peke på at innovasjonstakten og omfanget i offentlig sektor øke: “Vi står overfor en situasjon hvor vi vet at det økonomiske handlingsrommet kommer til å bli trangere. Vi skal gjennomføre det grønne skiftet, og – ikke minst – ser vi en utvikling der det blir flere eldre per yrkesaktiv.”

Samtidig understreket hun at økt innovasjon er noe regjeringen vil for å sikre en brukerorientert og effektiv offentlig sektor med høy tillit hos innbyggerne. «Vi vil ha mer ut av pengene. Sammenlignet med andre land bruker vi mye penger på for eksempel utdanning og helse, uten at resultatene er tilsvarende gode», sa hun.

Statsråden inviterte til en åpen og inkluderende prosess fremover for å sette innovasjon på dagsorden, og pekte på at arbeidet med meldingen ikke skal være et skrivebordsprosjekt i departementet.

Statsråd Monica Mæland i samtale med Kristoffer Dybvik fra flyktningtjenesten i Bydel Grünerløkka i Oslo kommune. De har starta «Do-It-Yourself», en grønn innovasjonsplattform for nyankomne flyktninger, som blant annet har et prosjekt med urbant landbruk. Foto: KMD

Tydelige stemmer og gode eksempler på innovasjon

Sissel Hoel i Difi presenterte #StimuLab sammen med Ulrika Staugaard fra Statsbygg som fortalte om hvordan de har inkludert framtidige brukere i prosjekteringen av bygg. Tverrfaglighet, eksperimentering, ledelse og politisk oppmerksomhet ble trukket fram som viktig for innovasjon. Mona Skaret fra Innovasjon Norge framhevet behovet for å ta tak i de store og sammensatte utfordringene, og ha toppledere i offentlig sektor som kan sitte i førersetet for endring. Det ble også gitt viktige budskap om lederforankring, brukerorientering, bruk av forskning og sosiale entreprenører fra Asker kommune ved rådmann Lars Bjerke og prosjektleder for Asker velferdslab Ingrid Blichfeldt, divisjonsdirektør i Forskningsrådet Jesper W. Simonsen og spesialrådgiver i sosialt entreprenørskap og innovasjon Sarah Prosser.

I tillegg hadde Bydel Grünerløkka, Tøyen unlimited, Leverandørutviklingsprogrammet, Asker kommune, #Stimulab og DOGA stands i hallen hvor de presenterte gode eksempler på innovasjon.

Hvis du vil se opptak av konferansen, klikk her.

Hvis du vil se en kort stemningsvideo fra konferansen, klikk her.

Invitasjon til innspill

Mæland understreket at “Vi skal utvikle rammer, strukturer, kulturer og tiltak som gjør at innovative ideer slipper frem.”

Det var også målet på oppstartsarrangementet, som ble avsluttet med en mini-workshop. Alle som var tilstede fikk gi innspill til hva som skal til for å få økt innovasjon i offentlig sektor og hvilke forventninger de har til arbeidet med den kommende stortingsmeldingen. Og den betydelige bunken med råd, eksempler og tips, gir verdifulle innspill til det videre arbeidet. Innspillene handlet blant annet om betydningen av ansatte og ledere, hvordan virkemidler for innovasjon bør innrettes, erfaringsdeling og kultur for innovasjon. Flere var opptatt av at nullfeil-kulturen må bort, og at vi må ta i bruk nye metoder som i større grad involverer brukerne. Det ble også uttrykt forventninger om en åpen og involverende prosess, og en stortingsmelding som inneholder konkrete tiltak og verktøy.

Prosessbistand til stortingsmeldingsarbeidet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) legger opp til en åpen og involverende prosess i stortingsmeldingsarbeidet om innovasjon i offentlig sektor. I den forbindelse ønsker departementet å anskaffe prosessbistand fra leverandørmarkedet. Vi gjennomfører kjøpet som en «innovasjonsvennlig anskaffelse», og ønsker på den måten å utnytte kompetansen i leverandørmarkedet til å gi innspill om innretning og gode idéer før vi utvikler det endelige konkurransegrunnlaget.

Første aktivitet har vært et leverandørdialogmøte som ble gjennomført 22. mars kl.09.30-12.00.

Skriftlige innspill innen 6. april kl. 12.00

Vi inviterer nå til å sende inn skriftlige innspill fra leverandørene (åpen invitasjon) med utgangspunkt i følgende spørsmål:

 • Hva mener dere er
 • egnet prosess og metode i arbeidet med stortingsmeldingen?
 • gode måter å organisere arbeidet på?
 • viktig kompetanse i arbeidet?
 • Andre råd og innspill dere mener vi bør ta med oss i arbeidet med konkurransegrunnlaget?

Den påfølgende konkurransen vil bli kunngjort på Doffin i uke 16-17.

 

Innovasjonsløft i offentlig sektor

Det er to viktige grunner til at vi må innovere mer i offentlig sektor: Den ene er at vi må. Den andre er at vi vil.

Innovasjon er å ta i bruk nye tjenester, nye produkter, nye kommunikasjonsformer eller nye måter å organisere arbeidet på. Innovasjon kan være noe helt nytt eller det kan være noe som er nytt for arbeidsplassen. Og det er ikke nok å utrede eller utprøve. Det er ikke en innovasjon før det har skapt verdi, i form av økt effektivitet eller kvalitet, enten for innbyggere, medarbeidere eller næringsliv.

Av: Statssekretær Paul Chaffey (Kronikk i Computerworld), Foto: Torbjørn Tandberg

Kommunenes organisasjon, KS, har nylig lansert et innovasjonsbarometer for kommunal sektor. Resultatene viser at det skjer mye innovasjon i kommunene, og at det er medarbeiderne og lederne som er de viktigste driverne. Digitalisering er en selvfølgelig viktig del av mye innovasjon, men innovasjon handler først og fremst om mennesker.

Offentlig sektor omstille seg fordi:

 1. Oljeinntektene går ned samtidig som vi får flere pensjonisterer per yrkesaktiv. For å ha like gode skoler og et like godt helsevesen også i fremtiden, må vi løse oppgavene mer effektivt. Ikke ved at de ansatte skal løpe raskere, men gjennom smartere måter å løse oppgavene på – gjerne ved hjelp av teknologi.
 2. Innbyggernes forventinger til det offentlige øker, også som følge av at de har mer kunnskap om teknologiske muligheter. Vi forventer bedre tjenester og vi er lei av å fylle ut uforståelige skjemaer. Vi ønsker valgfrihet og vi forventer å bli tatt med på råd underveis.
 3. Noen komplekse problemer krever nye løsninger på tvers av sektorer og grenser. Det gjelder for eksempel klima, miljø og innvandring. I Oppegård kommune har de stilt spørsmål ved hvordan deres tjenester oppleves av flyktningene. Resultatet er at flyktingene nå har én dør inn for å få hjelp, mens de før ble de sendt fra dør til dør.

Men vi må også skape en kultur for innovasjon fordi vi vil gjøre offentlig sektor bedre. Tre forhold er spesielt viktige:

 1. Vi vil ha en forvaltning som bedre møter innbyggernes, næringslivets og samfunnets behov. Ny teknologi gjør det mulig å møte brukerne på nye og bedre måter. Du skal ikke trenge å vite hvem som gjør hva. Innbyggere og næringsliv skal enkelt finne det de trenger, så er det offentlig sektor som må sørge for å koordinere seg.
 2. Vi vil ha mer ut av pengene. Sammenliknet med en del andre land har vi et høyt offentlig forbruk per innbygger, for eksempel til utdanning og helse, men på noen områder får vi mindre ut av hver krone Et spørsmål kan da være: Hvordan kan vi bruke roboter og kunstig intelligens til å frigi tid sånn at ansatte i stat og kommune kan bruke mer tid på det de er gode på.
 3. Vi vil beholde et velfungerende samfunn, med høy tillit mellom innbyggere og viktige institusjoner i samfunnet. Ellers i Europa er ikke det noen selvfølge. Også i Norge vil tilliten bli satt under press, hvis ikke offentlig sektor klarer å levere de tjeneste som forventes og bli mer effektive.

Vi må derfor legge bedre til rette for en endringskultur og økt innovasjon i offentlig sektor. Derfor har kommunal- og morderniseringsminister Monica Mæland invitert til oppstart av et arbeid med en stortingsmelding om temaet. Budskapet på oppstartseminaret på Doga var at vi ønsker felles innsats og et innovasjonsløft i offentlig sektor. Her fikk vi veldig mange spennende innspill. Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet.

Innovasjonsløft i offentlig sektor

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland inviterer til oppstart for regjeringens arbeid med en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor mandag 19. mars. 

Arrangementet på DOGA starter kl. 10.30, mens direktesendingen på nett starter kl. 11.00.

Nett-tvInnovasjonsløft i offentlig sektor

Se sendingen her

Se sendingen her

Offentlig sektor må tenke nytt i møte med de store utfordringene i vår tid innen demografi, økonomi, klima, velferd og teknologi.

Regjeringen ønsker et innovasjonsløft for å ivareta målene om en bærekraftig, effektiv og moderne offentlig sektor med høy tillit hos innbyggerne. Vi skal øke innovasjonsevnen og -takten i offentlig sektor, og med brukeren i sentrum skal vi sammen utvikle relevante og treffsikre tiltak og tjenester. Det gir god bruk av samfunnets ressurser, på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. Vi skal bruke forskning, teknologi og nye metoder, og vi skal utfordre oss selv til å tenke nytt om både innhold og strukturer i offentlig sektor. Vi skal lære av hverandre og bygge videre på det gode innovasjonsarbeidet som allerede gjøres over hele landet i offentlig sektor i godt samspill med markedet.

En del av innovasjonsløftet er å utarbeide en stortingsmelding med en felles politikk for innovasjon i offentlig sektor. Vi vil invitere aktører til en åpen og involverende prosess, og ønsker at dette arbeidet setter innovasjon på agendaen i hele offentlig sektor.

Jeg inviterer dere til å markere oppstarten av arbeidet. Her vil vi løfte frem noen tydelige stemmer og gode eksempler på innovasjon, og be om innspill fra dere til hvordan vi kan få til enda mer nytenkning!

Tidspunkt: 19. mars, kl.10.30 til 12.45
Sted: DOGAs lokaler i Hausmanns gate 16

Vennlig hilsen
Monica Mæland
Kommunal- og moderniseringsminister

Program:

Moderator: Sjur Dagestad professor II emeritus i innovasjon ved NTNU, partner i innovasjonsselskapet Innoco AS og forfatter av en rekke innovasjonsbøker

10.15 Dørene  åpner Heng fra deg jakka til lyden av jazz
10.30 Velkommen og introduksjon ekspedisjonssjef Jan Hjelle, avdeling for IKT og fornying, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
10.35 Dialog og inspirasjon Lett servering med ulike innslag
11.00 Innovasjon i offentlig sektor Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland
11.10 Innovasjon på dagsorden: Hva skal vi gjøre og hvordan kan vi få det til?
Asker kommune
 ved rådmann Lars Bjerke og Ingrid Blichfeldt, Asker velferdslab
Norges forskningsråd ved divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen, divisjon for samfunn og helse
Tøyen Unlimited ved Sarah Prosser, spesialrådgiver i sosialt entreprenørskap og innovasjon, Områdeløft Tøyen, Bydel Gamle Oslo
Innovasjon Norge ved Mona Skaret, direktør for innovasjon i offentlig og privat sektor
Difi #Stimulab
12.10 Snack og snakk med statsråden Har du noe på hjertet? Gi innspill! Med lunsjservering
12.40 Oppsummering og avslutning

Kontaktpersoner: