Dag 1, Torsdag 9. mai – fra kl. 09.30 til ca. kl. 17.00

Kl. Tema  Foredragsholder 
09.30 Musikalsk innslag v/Amanda Delara

 

 
09.40 Åpning v/helseminister Bent Høie
  Tema: Bærekraft
09.50 Det viktigste først. Prioriteringer i kommunale helse- og omsorgstjenester Aud Blankholm, leder av Blankholmutvalget
10.05 Samtale om prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten Helsedirektør Bjørn Guldvog samtaler med Aud Blankholm, leder av Blankholmutvalget, samt utvalgsmedlemmene Vigdis Galaaen og Jon Magnussen
10.20 Helsenæringsmeldingen – sammen om verdiskaping og bedre tjenester Helseminister Bent Høie
Den danske sundhedsreformen – mer nærhet, sammenheng, kvalitet og sterkere rettigheter for pasientene UTGÅR pga. folketingsvalg i Danmark
10.40 Pause med torgvandring
11.50 Lunsj
Tema: Leve hele livet og mestring
 13.00 Leve hele livet – kommuner som har kommet i gang med kvalitetsreformen for eldre, forteller og inspirerer Lise Tanum Aulie, prosjektleder for «Leve hele livet» i Sandefjord kommune

Tonje Alvsvåg, daglig leder for Øygarden lokalmedisinske senter

Bente Kne Haugdahl, seniorrådgiver hos fylkesmannen i Trøndelag

13.30 Fremtidens boformer- hvordan løse utfordringer gjennom boformer? Generasjonenes hus i Aarhus er et nytt konsept som rommer mennesker i alle livsfaser. Charlotte Storm Gregersen, økonomisjef, Aarhus kommune
13.50 Statlig finansiert eldreomsorg – formålet med forsøket er økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning. Hans Frederik Selvaag, etatsjef omsorg, Stjørdal kommune
14.00 Pasientsentrert helsetjenesteteam – trygge overganger hele livet. Samarbeid mellom Universitetssykehuset  Nord-Norge og kommuner i nord. Monika Marie Dalbakk, prosjektleder for pasientsentrert helsetjenesteteam UNN
14.15 Et mer demensvennlig samfunn – hvordan bidra til at mennesker med demens opplever å være inkludert og involvert i lokalmiljøet sitt Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen og Guro Brenden, demenskoordinator i Løten kommune
14.30 Pause
15.00 Forskning på demens Professor Geir Selbæk, forskningssjef i Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
15.20 Betydningen av aktivitet og fellesskap for eldre Nils Erik Ness, forbundsleder i Norsk Ergoterapeutforbund
15.30 Medisinsk avstandsoppfølging av kreftpasienter

 

Andreas Stensvold, MD, PhD, avdelingssjef v/kreftavdelingen Sykehuset Østfold
15.45 AI, velferdsteknologi og e-konsultasjon – TELMA, telemedisinsk oppfølging Agder. Camilla Gabrielsen, delprosjektleder i TELMA

Gro Anita Grelland, rådgiver e-helse og velferdsteknologi i Kristiansand kommune

16.15

 

 

16.30

 

 

 

 

16.40

Helsekompetanse – å gi pasienten mulighet til å medvirke og ta vare på egen helse Helseminister Bent Høie: Presentasjon av Helse- og omsorgsdepartementets nye strategi for helsekompetanse.

 

Postdoktor / forsker Christine R. Borge: helsekompetanse til personer med KOLS i samarbeid mellom sykehus, kommunehelse-tjenesten, UiO og brukere.

 

Helsekompetanse i praksis v/Karen Therese Sulheim Haugstvedt, spesialrådgiver PhD, Ahus

16.50 Avslutning av dag 1

 

Kl. 19.00: Aperitiff i utstillingsområdet

Kl. 19.30: Festmiddag i plenumssalen

 

 

Dag 2, fredag 10. mai – fra kl. 09.00, til  kl. 13.15

Kl. Tema  Foredragsholder 
 09.00 Regjeringens politikk for eldre og folkehelse    

v/Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug

 

09.20

Tema: Pakkeforløp og samhandling

Pakkeforløp psykisk helsevern og rus

 

Line Eikenes Langsholt, rådgiver i brukermedvirkning, prosjekt pakkeforløp psykisk helse og rus, Helsedirektoratet

09.35 Pakkeforløp psykisk helsevern, barn og unge – samhandlingsforløp på tvers av kommuner og spesialisthelsetjeneste i Helse Fonna-området Ester Marie Espeset, psykologspesialist, Helse Fonna
09.50 Teamarbeid på utredning av ADHD – kan bidra til raskere utredninger og et bedre vurderingsgrunnlag for diagnostiske avklaringer.

 

Reiel Andreas Storheil Pedersen, spesialist i klinisk nevropsykologi og barne og ungdomspsykologi, BUP Namsos 
10.00 Sett fra pasientens side – hvorfor er det så viktig at helseforetakene og kommunehelsetjenesten samarbeider? Lisbeth Sommervoll, adm. dir. og Toril Krogsund, leder av brukerutvalget i Vestre Viken HF
10.20 Pause
 

10.40

Tema: Helsetjenester på nye måter

Musikalsk innslag ved A-men – Jostein Jensen og Eigil Karlsen, to tidligere rusavhengige fra Haugesund

10.50 Firedagersmodellen (B4DT) – behandling av alvorlige angst- og tvangslidelser på fire dager OCD-teamet ved Haukeland universitetssykehus; Førsteamanuensis Bjarne Hansen og professor Gerd Kvale, samt Kathrine Mydland-Aas
11.20 Persontilpasset medisin, genteknologi og etiske dilemmaer PhD Sigrid Bratlie, seniorrådgiver i Bioteknologirådet 
11.35 Pause  
11.55 Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Marianne Trondsen, seniorforsker PhD, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Svein-Erik Figved, pårørende som har vært med i prosjekt om utprøving av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser

12.15 ACT-team – aktiv oppsøkende behandling for personer med psykiske lidelser og rusavhengighet

 

Therese Giske Søvik, teamkoordinator, ACT-team Sunnmøre
12.30 Inspirasjonsforedrag – om reisen på flukt fra krigen i Bosnia og hvordan det var å komme til Bergen. Tanker om inkludering og integrering med et skråblikk på det hele. Leo Ajkic
13.10 Avslutning av konferansen og utdeling av lunsjpakke