Helseminister Bent Høie (H)

 

 

 

 

Eldre-og folkehelseminister Sylvi Listhaug (FrP)

 

 

 

 

 

Leo Ajkic

Leo Ajkic og familien flyktet fra Mostar i Bosnia på grunn av borgerkrigen i Jugoslavia. Han deltok i kretsmesterskapet i matematikk da han bodde i Bosnia. Etter fire år på flukt kom de til Norge. Han jobber som programleder i radio og TV, og mottok Gullruten 2017 for beste mannlige programleder.

 

Aud Blankholm, leder av Blankholmutvalget.

Hun er utdannet sykepleier og har bl.a. studert helseledelse ved Universitetet i Oslo. Blankholm har vært forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, adm. direktør på Aker sykehus, personaldirektør i Staten og generalsekretær i Norsk Sykepleierforbund.

 

Bjørn Guldvog, helsedirektør i Helsedirektoratet.

Han begynte i det tidligere Sosial- og helsedirektoratet i 2002 og har vært helsedirektør fra 2012. Han har bred erfaring fra helsetjenesten der han blant annet har jobbet som fastlege, sykehjemslege og sykehuslege.

 

Vigdis Galaaen, medlem av Blankholmutvalget.

Hun er helse og omsorgssjef i Hamar kommune.  Galaaen er utdannet sykepleier, har ulike videreutdanninger og en mastergrad i offentlig administrasjon og ledelse. Hun har arbeidet innen helse og omsorgstjenesten i statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet siden 1979.

 

Jon Magnussen, medlem av Blankholmutvalget.

Han er professor i helseøkonomi og prodekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. Han ledet arbeidsgruppen som utredet hvordan alvorlighet kunne benyttes som et kriterium i prioritering innen spesialisthelsetjenesten.

 

 

Lise Tanum Aulie, prosjektleder for «Leve hele livet» i Sandefjord kommune.

Hun har lang erfaring som kommunalsjef og har bygget opp det nye kommunalområdet helse, sosial og omsorg etter kommunesammenslåingen mellom Sandefjord, Stokke og Andebu kommuner.

 

Tonje Tangen Alvsvåg, daglig leder for Øygarden medisinske senter.

Hun er utdannet sykepleier og har videreutdanning i ledelse og helsefremmende arbeid. Har jobbet mange år i hjemmesykepleien, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Fylkesmannen i Hordaland, teamleder Nav Fjell, og leder for institusjon med heldøgnsomsorg i Fjell kommune.

 

Bente Kne Haugdal, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Hun er utdannet sykepleier og har en mastergrad i helsevitenskap. Hun har bidratt inn i arbeidet Stortingsmeldingen om Leve hele livet. Hun er midlertidig ansatt i Helsedirektoratet for å jobbe med kvalitetsreformen for eldre.

 

Charlotte Storm Gregersen, økonomichef i Aarhus kommune.

Hun har tidligere arbeidet i Finansministeriet, og jobber nå i Aarhus kommune hvor hun har vært i fire år som økonomichef i Sundhed og Omsorg. Hun har i den stillingen vært overordnet ansvarlig for oppførelsen av Generasjonenes Hus. Både i anleggsfasen og i forberedelse av driften.

 

Hans Frederik Selvaag, etatsjef omsorg, Stjørdal kommune.

 

 

 

 

Monika Marie Dalbakk, prosjektleder for pasientsentrert helsetjenesteteam Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Hun er spesialsykepleier i geriatri og har div. ledelsesstudier. Hun har ange års erfaring som sykepleier og ulike lederstillinger innen geriatri og eldreomsorg både i sykehus og kommune samt et par år som rådgiver i samhandlingsavdelingen i UNN HF.

 

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Hun er ny generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, og har bakgrunn fra frivillig sektor, kommunikasjon og politikk. NSF har et omfattende arbeid på demensfeltet, både gjennom frivillig aktivitet og i samarbeid med kommunene.

 

Guro Brenden, demenskoordinator i Løten kommune.

Hun er spesialsykepleier med videreutdanning i eldreomsorg og psykisk helse og har en Master i klinisk sykepleie. Hun jobber i demensteamet i kommunen, og leder i de lokal arbeidsgruppene i Nasjonalforeningens aktivitetsvennprosjekt og demensvennlig samfunn.

 

Geir Selbæk, forskningssjef i Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Han er også professor ved medisinsk fakultet UiO og overlege ved geriatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus. Han er psykiater og har i sin forskning fokusert på demens, alderspsykiatri og geriatri.

 

Nils Erik Ness, forbundsleder i Norsk Ergoterapeutforbund.

Forbundsleder i Norsk Ergoterapeutforbund siden 2014, Første nestleder i perioden 2010-2014. Har permisjon fra stilling som førstelektor ved Ergoterapeututdanninga, NTNU Trondheim. Særlig engasjert i å fremme helse gjennom hverdagsaktivitet og sosial deltakelse.

 

Andreas Stensvold, MD, PhD, avdelingssjef v/kreftavd. Sykehuset Østfold.

Han er, 46 år og utdannet lege. Etter noen år med indremedisin i Telemark begynte han på Radiumhospitalet i 2004. Han tok sin doktorgrad innen uroonkologi i 2012. Etter mange år ved OUS ble han i 2014 sjef for den nyopprettede kreftavdelingen ved Sykehuset Østfold.

 

Gro Anita Grelland, rådgiver e-helse og velferdsteknologi, Kristiansand kommune.

Leder prosjekter som omhandler velferdsteknologi og telemedisin både i Kristiansand kommune og i et Agder- samarbeid.

 

 

Camilla Gabrielsen, delprosjektleder i TELMA

Ansatt i Farsund kommune. Har ansvar for arbeidspakken Tjenestedesign og pasientforløp i TELMA. Jobber i tillegg som koordinator for velferdsteknologi og telemedisin i Lister regionen et samarbeid mellom 6 kommuner. Deltar også i arbeidsutvalget for Regional koordineringsgruppe Agder(RKG), alle 30 kommuner på Agder

 

Christine Råheim Borge, postdoktor og forsker.

Hun har klinisk, faglig og forskningserfaring blant pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Gjennomfører fortiden prosjektet «Helsekompetanse. Nøkkelen til helse for personer med kols». Prosjektet har blitt foreslått som et demoprosjekt ved WHO.

 

Karen Therese Sulheim Haugstvedt, spesialrådgiver PhD,  senter for helsefremmende arbeid, Akershus universitetssykehus HF.

Hun er utdannet fysioterapeut og har lang klinisk praksis fra habilitering av barn med ulike funksjonsforstyrrelser. Hun har hovedfag i spesialpedagogikk og PhD i medisin om individuelle helsefremmende prosesser.

 

Line Eikenes Langsholt, rådgiver i Helsedirektoratet.

Hun har egenerfaring som rusavhengig og har jobbet mange år som brukerrepresentant i psykisk helse og rus-feltet. Etter to år som leder i Helsedirektoratets brukerutvalg for rus og psykisk helse, BrukerROP, er hun nå ansatt i et engasjement som rådgiver i brukermedvirkning i pakkeforløp psykisk helse og rus i Helsedirektoratet.

 

Ester Marie Stornes Espeset, psykologspesialist/PhD, BUP Haugesund.

Hun er prosjektleder for innovasjonsprosjektet «Barn og unges helsetjeneste» i Helse Fonna. I prosjektet har man utviklet syv samhandlingsforløp på tvers av kommune og spesialisthelsetjeneste i samarbeid med brukere, ansatte i kommunale tjenester og spesialisthelsetjeneste.

 

Reiel Andreas Storheil Pedersen, spesialist i klinisk nevropsykologi og barne- og ungdomspsykologi, BUP Namsos.

Han har lang arbeidserfaring i psykisk helsevern for barn og unge i tillegg til at han har jobbet ved Barneklinikken på St. Olavs Hospital og Nevrologisk avd. ved sykehuset Namsos. Han har utviklet en arbeidsmetode som styrker grunnlaget for diagnostiske vurderinger av ADHD.

 

Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken HF.

Hun er administrerende direktør i Vestre Viken HF. Hun er utdannet lege, med spesialisering i indremedisin og hjertesykdommer, og har en mastergrad i ledelse. Hun kom fra stillingen som viseadministrerende direktør i OUS til Vestre Viken i april 2018.

 

Toril Krogsund, leder av brukerutvalget i Vestre Viken HF.

Hun har vært engasjert i pårørendearbeid i Landsforeningen til Pårørende innen psykisk helse, og har også engasjert seg i styrearbeid i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. De siste 10 årene har hun vært engasjert i brukermedvirkning på systemnivå.

 

 

Bjarne Hansen, førsteamanuensis, OCD-teamet ved Haukeland universitetssykehus og Gerd Kvale, professor, OCD-teamet ved Haukeland universitetssykehus.

De har utviklet den såkalte firedagersmetoden, eller «The Bergen 4-day Treatment (B4DT)», som på rekordtid hjelper folk som sliter med angst og tvangslidelser (OCD).

Kvale og Hansen er sammen plukket ut på Time Magazines prestisjetunge liste over de 50 personene som gjør mest for å bedre verdens helsetjenester.

 

Kathrine Mydland-Aas

Hun var rammet av en alvorlig, nesten invalidiserende tvangslidelse som påvirket ikke bare henne, men hele familien. Sommeren 2017 fikk hun behandling med B4DT. Nå er hun helt frisk. «Før var hver dag en kamp om å overleve. Nå er det snakk om å leve».

 

 

Sigrid Bratlie, PhD, seniorrådgiver i Bioteknologirådet.

Hun er utdannet molekylærbiolog ved University of Glasgow og Imperial College London i Storbritannia. Hun har en Phd fra Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet i Oslo, der hun studerte mekanismer som kontrollerer celledeling. Arbeidet ble tildelt H.M Kongens Gullmedalje i 2015.

 

Marianne Trondsen, seniorforsker, PhD, Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Hun har en bistilling som leder av et nasjonalt forskernettverk om barn som er pårørende til foreldre eller søsken med psykisk sykdom, rusmiddel-avhengighet eller alvorlig somatisk sykdom.  I regi av Nasjonalt velferds-teknologiprogram og Helsedirektoratet har hun et forskningsprosjekt om utprøving av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

 

Svein-Erik Figtvedt

Han er faglig leder i Conexus som utvikler og leverer teknologiløsninger for utdannings- og helsesektoren. Som far til Silje som er en 25-årig livsglad  utviklingshemmet jente som bruker flere velferdsteknologiske løsninger i sin hverdag, har han et klart perspektiv på hvordan teknologi kan gjøre hverdagen enklere og bedre for sin datter. Han har også flere år bak seg som representant i Rådet for funksjonshemmede i Horten.

 

Therese Giske Søvik, teamkoordinator, ACT-team Sunnmøre.

Hun er sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og har jobbet i akuttpsykiatrien og sikkerhetspsykiatri siden 2003. Vært med i forprosjekt ACT-team Sunnmøre i 2009, Teamkoordinator siden oppstart i 2010.