Om utvalget

Hensikten med arbeidet er å bidra til et bedre og mer effektivt system for behandling av helsedata for statistikk, planlegging, helseanalyser, kvalitetsforbedring og forskning, innovasjon og næringsutvikling. Til grunn for arbeidet ligger en forutsetning om at den enkelte pasient og bruker i størst mulig grad skal råde over egne personopplysninger.

Personvernet skal derfor ivaretas tverrgående i hele utvalgets arbeid.
Arbeidet skal bidra til å nå målsetningene i HelseOmsorg21-strategien og regjeringens handlingsplan for oppfølgingen av HelseOmsorg21-strategien. Arbeidet skal videre følge opp Innst. 250 S (2015-2016) Innstilling til representantforslag 8:24 S (2015-2016) om et løft for norske biobanker. Arbeidet vil også bidra til å følge opp Meld. St. 19 (2014-2015)Folkehelsemeldingen– Mestring og muligheter, Meld. St.28 (2014-2015)Legemiddelmeldingen.Riktig bruk – bedre helse og Stortingets innstillinger og vedtak tilknyttet disse meldingene.

Sekretariatet ledes av seniorrådgiver Torstein Lindstad i Helse- og omsorgsdepartementet. De øvrige i sekretariatet er fra Helse- og omsorgsdepartementet.