Granskingsutvalgets overordnede konklusjon er at forordning 883/2004 (trygdeforordningen) artikkel 21 ikke tillater at kontantytelser avslås utelukkende med den begrunnelse at personen oppholder seg i et annet EØS-land.

– Utvalget er enig i hovedkonklusjonen i Navs juridiske vurdering datert 27. oktober 2019, sier professor Finn Arnesen, som leder utvalget.

Praksis før 2012

Utvalget er også bedt om å vurdere om praksis før 2012 må gjennomgås. Utvalget forstår dette som et spørsmål om det kan foreligge feilaktige domfellelser og uriktige tilbakebetalingskrav før 2012. Utvalget har derfor vurdert EØS-rettens krav til norsk rett før ny trygdeforordning trådte i kraft.

– Utvalget har konkludert med at praksis før 2012 må gjennomgås. Dette er fordi krav om opphold i Norge er en restriksjon på den grunnleggende retten til fri bevegelighet for arbeidstakere og på etableringsretten, sier Arnesen.

Disse rettighetene har EØS-borgere nytt godt av siden 1994, uavhengig av trygdeforordningen. Det innebærer at det kan foreligge feilaktige domfellelser og uriktige tilbakebetalingskrav også før 2012.

Delt i synet på tjenestereglene

Et mindretall i utvalget, bestående av utvalgsleder Finn Arnesen og medlemmet Asbjørn Strandbakken, mener i tillegg at reglene om fri bevegelighet for tjenester gir et vern til de personene som ikke omfattes av retten til fri bevegelighet for arbeidstakere eller etableringsfriheten. Dette vil blant annet gjelde nordmenn som ikke har bodd eller arbeidet i et annet EØS-land.

Hvorvidt tjenestereglene kommer til anvendelse eller ikke, har betydning for omfanget av saker før 2012 som må gjennomgås.

– Utvalget avgjør ikke hva som er gjeldende EØS-rett – det er en oppgave som ligger til domstolene. Et samlet utvalg mener spørsmålene utvalget behandler bør avklares i domstolene, fortrinnsvis etter at EFTA-domstolen er bedt om å avgi rådgivende uttalelse, sier Arnesen.

Midlertidige opphold

–  En viktig premiss for granskningen er at EØS-retten gir rett til å beholde disse ytelsene under midlertidige opphold utenlands. Utvalget har derfor vurdert om og i hvilken utstrekning EØS-retten gir en slik rett. Utvalget mente også at andre kanskje kunne ha nytte av våre vurderinger, og derfor har vi valgt å avgi denne delutredningen nå, sier utvalgsleder Finn Arnesen.

Utvalgets frist for avgivelse av endelig rapport er 1. juni 2020.

Les utvalgets delutredning «Trygd, oppholdskrav og reiser i EØS-området»