Utvalg for ekstern gransking av saken om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land ble oppnevnt i statsråd fredag 8. november 2019.

Utvalget skal gjøre en grundig og fullstendig gjennomgang av feilpraktiseringen av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land. Alle relevante sider av saken skal belyses.

Leder av utvalget er Finn Arnesen, professor i europarett ved Universitetet i Oslo.

Utvalget skal legge fram utredningen sin for Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet innen 1. august 2020. 

Pressemelding 4. august 2020:
Granskingsutvalget avgir sin utredning om feilpraktiseringen av EØS-reglene: Retter kritikk mot alle involverte organer

Tidligere pressemeldinger:

Pressemelding: Praksis både før og etter 2012 må gjennomgås

Les pressemelding om oppnevnelsen av utvalget (regjeringen.no)

Sekretariatet

Sekretariatet bestod av utvalgssekretærene Ingrid Hvidsten og Simon Torp, samt advokat Kristian Brandt.