Vedtak:
I samsvar med saksutgreiing datert 11.01.22 er saka tatt til orientering.
Kommunedirektørutvalget drøftet saken og gav noen refleksjoner til Generalistkommuneutvalget:
*Interkommunalt samarbeid
– små kommuner sliter med å være generalistkommuner
– lovverket kan være en utfordring i samarbeidet

*Oppgavedifferansering bør vurdere