Formål

Rådet skal utarbeide faglig funderte analyser og anbefalinger til bruk i oppfølgingen av den nasjonale strategien Lærerutdanning 2025 

Rådet rapporterer formelt til Kunnskapsdepartementet, men dets analyser og anbefalinger i konkrete saker skal forelegges Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (NFLP) før sakene eventuelt følges opp av rette instanser. NFLP kan anbefale departementet å gi utredningsoppdrag til Faglig råd knyttet til viktige spørsmål i oppfølgingen av strategien. 

Rådet fungerer til 31.12.2025, med mulighet for forlengelse ved behov. 

Sammensetting

 • Rådets leder og 11 medlemmer er personlig oppnevnt av Kunnskapsdepartementet på grunnlag av sin kompetanse 
 • Barnehage, skole og UH-sektoren skal være representert i rådet
 • Leder oppnevnes for fire år av gangen
 • Medlemmer oppnevnes for tre år av gangen (men av de første medlemmene sitter om lag halvparten i fire år) 

Oppgaver og virkemåte

 • Rådet møtes minimum 3-4 ganger i året. Det forventes at medlemmene bidrar også mellom møtene.  
 • Kunnskapsdepartementet har sekretariatsansvaret for rådet. Dette delegeres til Utdanningsdirektoratet. Sekretariatsfunksjonen skal involvere UH-sektoren på egnet måte.  
 • Lederen har sammen med sekretariatet ansvaret for dagsorden og saksforberedelser 
 • Kunnskapsdepartementet kan gi rådet konkrete oppgaver knyttet til oppfølgingen av Lærerutdanning 2025  
 • Rådet kan i dialog med Kunnskapsdepartementet fremme saker på lærerutdanningsfeltet på eget initiativ overfor NFLP
 • Rådet planlegger sammen med sekretariatet en årlig tverrsektoriell konferanse med utgangspunkt i temaer fra strategien Lærerutdanning 2025. Første konferansen blir i 2019. 
 • Rådet rapporterer årlig om måloppnåelse for Lærerutdanning 2025 til NFLP 

Mandatet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 07.06.2018.