Stortinget vedtok i desember 2019 å lovfeste at de regionale helseforetakene skal sørge for et felles system for å beslutte hvilke metoder som skal tilbys i spesialisthelsetjenesten. Stortinget ba også regjeringen sørge for en evaluering av dagens organisering av og saksbehandling i system for Nye Metoder. Hensikten er å videreutvikle det nasjonale systemet. Formålet med systemet er å understøtte likeverdig og rask innføring av nye metoder som er dokumentert trygge og virkningsfulle.

Helse- og omsorgsdepartementet forbereder nå evalueringen. Evalueringen vil legge til grunn de rammene Stortinget har satt for systemet for nye metoder. For å sikre at evalueringen blir uavhengig, vil departementet lyse ut oppdraget som en åpen konkurranse i løpet av våren 2020.

Departementet ønsker å legge til rette for at alle berørte aktører skal få gi innspill om hva de mener det er viktig å evaluere. Vi har derfor opprettet denne nettsiden der alle kan sende innspill til mandatet for evalueringen. Vi understreker at berørte parter også vil høres gjennom selve evalueringen når den er i gang.

Frist for å gi innspill gjennom nettsiden er 15. mars 2020.