Verdier og ansvar

– det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland

Etikkutvalget for Statens pensjonsfond utland har i dag lagt fram forslag til endringer i retningslinjene for observasjon og utelukkelse og i Norges Banks mandat for ansvarlig forvaltning. Utredningen ble overlevert finansminister Jan Tore Sanner.  

  • Vi bygger våre forslag på dagens etiske rammeverk for fondet, sier utvalgsleder Ola Mestad. Dette har i hovedsak fungert godt. I lys av normutviklingen de siste 15 årene og nye problemstillinger som er kommet til, foreslår vi likevel å endre rammeverket på noen punkter.

Utvalget har hatt som utgangspunkt at fondet er et sparefond for landet. Å forvalte fondet med sikte på varig verdiskaping for nålevende og framtidige generasjoner er derfor en etisk forpliktelse i seg selv. Samtidig skal fondet unngå å være investert i virksomheter som står for eller medvirker til grove brudd på etiske normer. Slike brudd kan knyttes til visse produkter eller de kan skyldes selskapers atferd.

  • De fleste kriteriene for observasjon og utelukkelse er formulert på en måte som gjør at de kan anvendes på nye problemstillinger som er kommet til, sier Mestad. Da er det viktig at anvendelsen av dem følger utviklingen. I utredningen peker vi på noen områder der Etikkrådet og Norges Bank må være særlig oppmerksomme, som blant annet urfolks rettigheter og bruk av overvåkningsteknologi. Utvalget foreslår også enkelte endringer blant annet i kriteriene om våpen og korrupsjon, og vi foreslår et nytt kriterium om våpensalg.

Norges Banks ansvarlige forvaltning støtter opp om retningslinjene for observasjon og utelukkelse som i forvaltes av Etikkrådet og Norges Bank i felleskap. Banken legger til grunn internasjonalt anerkjente standarder for dette arbeidet. Utvalget foreslår at FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) tas inn i Norges Banks mandat for å tydeliggjøre ytterligere normgrunnlaget for bankens arbeid. UNGP ble lansert i 2011 og er blitt den rådende standarden på menneskerettighetsområdet.

Den ansvarlige forvaltningen er blitt videreutviklet siden 2004 og gir i dag opphav til vekselvirkninger mellom virkemidlene som man ikke i samme grad hadde tidligere. God samordning mellom Norges Bank og Etikkrådet er derfor viktig. Utvalget foreslår å tydeliggjøre kravene til slik samordning. Åpenhet er et annet hensyn utvalget legger stor vekt på.

Utvalget er bedt om å se særskilt på hvordan investeringer i land med avvikende normer kan håndteres. Det foreligger etter utvalgets mening ikke indekser som er egnet til å lage generelle etisk baserte regler for å avgrense investeringene mot land eller bransjer. Til det er usikkerheten for stor og treffsikkerheten liten.

  • Utfordringene er, slik utvalget ser det, særlig knyttet til lokale selskaper med begrenset handlingsrom. For slike selskaper bør virkemiddelbruken kunne tilpasses ut fra de rammer disse selskapene opererer under. Generelt skal imidlertid selskaper vurderes etter samme etiske standard og med samme grundighet som i dag, sier Mestad.

Utvalgets forslag er nærmere redegjort for i «Oppsummering av utvalgets forslag» gjengitt under.

 

Oppsummering av utvalgets forslag