WWF Verdens naturfond takker for muligheten til å komme med innspill til Etikkutvalgets arbeid i vedlagte dokument.

Med beste hilsen,
Ingrid Lomelde

Miljøpolitisk leder i WWF

Innspill-til-Etikkutvalget-desember19-WWF-Verdens-naturfond.pdf