Rapport: The Oil Fund and Gender Equality

CARE Norge takker for muligheten til å komme med innspill til etikkutvalget for Statens pensjonsfond utland (SPU). Fondets overordnede mål skal være å oppnå høyest mulig avkastning innenfor en akseptabel risiko. Dette er et mål som kan gå hånd i hånd med hensyn til likestilling.

CARE, Storebrand og PwC lanserte tidligere i år en rapport om investering i bærekraftsmål fem, likestilling mellom kjønnene. Nytt i rapporten var en analyse av nordiske børsnoterte selskaper og sammenheng mellom kvinner i ledelsen og økonomisk resultat. Funnene viser at selskaper med høy kvinneandel i styrer og toppledelse har lavere volatilitet og færre år med negative resultater enn selskaper med lav kvinneandel. Likestilling kan både bidra til høyere avkastning på egenkapital og lavere risiko. Dette er i tråd med internasjonal forskning og undersøkelser på samme tema.

CARE oppfordrer utvalget til å vurdere hvordan hensyn til likestilling kan ivaretas i SPU. Vi mener dette best kan gjøres gjennom eierskapsutøvelse og undersøkelser av selskap, og har tre innspill til hvordan dette kan implementeres.

1. Oppfølging av retningslinjene

Observasjon eller utelukkelse på bakgrunn av krenkelser av kvinners rettigheter kan i dag ivaretas som en del av menneskerettighetskriteriet i retningslinjene. CARE mener det ikke er behov for å endre dagens retningslinjer for å ivareta hensynet til kvinners rettigheter, men det forutsetter tilstrekkelig ressurser til å avdekke kritikkverdige forhold. Etikkrådets undersøkelser av tekstilprodusenter viser at det er mulig gjennom SPU å bedre kvinners arbeidsforhold. Slike undersøkelser har stor effekt, men krever mye ressurser av etikkrådet. En styrking av etikkrådet kan derfor være nødvendig.

2. Forventningsdokument om likestilling

SPU formulerer gjennom syv dokumenter tydelige forventninger til selskapene fondet er investert i om hvordan de skal forholde seg til globale utfordringer. Forventningene skal i stor grad sammenfallende med FNs bærekraftsmål. Likestilling eller kvinners rettigheter er likevel ikke omtalt i noen av disse. Det femte bærekraftsmålet er ikke bare viktig i seg selv, men det er også en forutsetning for å kunne oppnå alle andre bærekraftsmål. CARE mener det bør vurderes å opprette et åttende forventningsdokument for likestilling, og at likestilling og kvinners rettigheter bør omtales i årsrapportene for SPU.

3. Styresammensetning i selskaper

Som del av sin aktive eierskapsutøvelse vurderer SPU blant annet hvem som skal sitte i selskapsstyrer. Det finnes en betydelig mengde forskning, blant annet referert i tidligere nevnte rapport, som viser en positiv sammenheng mellom likestilling i styrer og bedrifters lønnsomhet og moderat risiko. SPUs posisjonsnotater om styrets effektivitet og sammensetning danner utgangspunkt for stemmegivning og dialog med selskapenes styrer. I dag tas ikke likestilling opp i disse, selv om det i Norge lenge har vært mål om å bedre kjønnsbalansen i norske selskapsstyrer. CARE mener SPUs aktive eierskapsutøvelse når det kommer til styresammensetning må brukes for å fremme økt likestilling i selskapsstyrer.

CARE-Norge-Innspill-etikkutvalget-for-SPU.pdf