Vedlagte notat “Statens pensjonsfond utland – Nye løsninger i en ny virkelighet. Innspill til Oljefondets arbeid med menneskerettigheter” er en oppfølging og utdypning av tidligere innspill fra Amnesty International som ble levert 11.10.2019. Notatet er skrevet av Pia Rudolfsson Goyer, tidl. ansatt i Etikkrådets sekretariat, på oppdrag for Amnesty.

Innspill_til_Etikkutvalget_Amnestynotat_om_Oljefondet_og_menneskerettigheter_2019.pdf