De etiske retningslinjene for forvaltningen av SPU ble innført i 2004. Siden den gang har fondet vokst betydelig. Det er investert i flere selskaper, eierandelene er høyere og den geografiske spredningen er blitt større, ikke minst i fremvoksende markeder.

Utvalget skal vurdere:

  • Om det er behov for å endre retningslinjene for observasjon og utelukkelse, herunder om enkelte kriterier bør tas ut eller nye tas inn.
  • Bruken av virkemidler og effekten av dem.
  • Om dagens virkemidler er egnet ved investeringer i land med lovgiving og regelverk som bryter med anerkjente internasjonale konvensjoner og etiske standarder og i land med svak informasjonstilgang.

Utvalget skal ta utgangspunkt i de grunnleggende formål og prinsipper som gjeldende retningslinjer for etisk og ansvarlig forvaltning er basert på. Gjennomgangen bør baseres på etiske normer med bred oppslutning i det norske samfunnet og forankres i internasjonale avtaler og initiativer som Norge har sluttet seg til.