Regjeringen satte i april 2019 ned et utvalg som skal gjennomgå det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland (SPU). Utvalget ble ledet av professor Ola Mestad.

Utvalget leverte 15. juni 2020 sin rapport til finansminister Jan Tore Sanner.

– Vi bygger våre forslag på dagens etiske rammeverk for fondet, sier utvalgsleder Ola Mestad. Dette har i hovedsak fungert godt. I lys av normutviklingen de siste 15 årene og nye problemstillinger som er kommet til, foreslår vi likevel å endre rammeverket på noen punkter.

Utvalgets rapport  NOU 2020: 7 Verdier og ansvar (pdf)

Sammendrag av utvalgets anbefalinger

Pressemelding fra Etikkutvalget

Pressemelding fra Finansdepartementet

Nett-TV fra presentasjonen av utvalgets rapport

Unofficial English translation of Chapter 1 of the Committee’s report