Kontordokumenter

 Visning av Word mal utforming, logo og mottaker plassering

Wordmal for departementenes kontordokumenter

Selv når de fleste dokumenter utveksles elektronisk, er det behov for en klar avsenderidentitet. Det oppnår vi gjennom konsekvent bruk av maler for kontordokumentene.

Malene er tilgjengelig gjennom malvelgeren i Word eller fra et saksbehandlingssystem (eks Websak). Skrifttypen i malene er Arial – en standard PC-skrift.

Det er laget en «basispakke» for kontordokumenter:

  • Brev på bokmål, nynorsk og engelsk
  • Notat
  • Referat
  • Pressemelding
  • Rundskriv

PS! DSS:IKT er i ferd med å fornye malvelgersystemet, slik at det vil ta noe tid før malene er implementert hos departementene. DSS vil sørge for at alle malene blir oppdatert  for departementer på felles plattform. De øvrige departementer vil få tilsendt maler til implementering lokalt.

Konvolutter

Plassering og størrelser gjelder for alle konvolutter. Løven er 1cm høy. Adressen settes i Open Sans Regular, 8 pt. Konvolutter trykkes i sort, på hvitt ubeskrøket, svanemerket papir. Konvolutter i alle størrelse bestiller du gjennom Depweb.

konvolutt Visning av konvolutt utforming, logo plassering