Baksidetekster til trykte publikasjoner

Publikasjoner med standardlogo

Baksideteksten starter med en løve avstand fra bildet eller dokumentkant og bygger oppover, Open Sans Normal, 9/11pt.

 

Bokmål

Utgitt av:
Xxxxxxxxxxxxxdepartementet

Bestilling av publikasjoner:
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
www.publikasjoner.dep.no
Telefon: 22 24 00 00
Publikasjoner er også tilgjengelige på:
www.regjeringen.no
Publikasjonskode: X-0000 B
Trykk: Trykkerinavn xx/201X – opplag XXXX

Nynorsk

Utgjeve av:
Xxxxxxxxxxxdepartementet

Bestilling av publikasjonar:
Service- og tryggingsorganisasjonen til departementa
www.publikasjoner.dep.no
Telefon: 22 24 00 00
Publikasjonar er også tilgjengelige på:
www.regjeringa.no
Publikasjonskode: Y-0000 N
Trykk: Trykkerinavn xx/201X – opplag XXXX

Engelsk

Published by:
Norwegian Ministry of Xxxxxx

Additional copies may be ordered from:
Norwegian Government Security and Service Organisation
www.publikasjoner.dep.no
Telephone: + 47 22 24 00 00
Publications are also available on:
www.government.no
Publication number: X-0000 E
Print: Trykkerinavn xx/201X – Impression XXXX

Samisk

Olggosaddán:
Xxxxxxxxxxxdepartemeanta

Almmolaš ásahusat sáhttet diŋgot
lassigáhppálagaid dáppe:
Departemeanttaid sihkkarvuođa- jabálvalusorganisašuvdna
www.publikasjoner.dep.no
Telefovdna: 22 24 40 00

Prentehusnummir: Y-0000 S
Deaddileapmi: XXX xx/201X
Preantalohku: XXXX


Stortingsproposisjoner og meldinger – formell logo

Prp./meld. – bokmål

Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra:
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Internett: www.publikasjoner.dep.no
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no
Telefon: 222 40 000

Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos:
Fagbokforlaget
Postboks 6050, Postterminalen
5892 Bergen
E-post: offpub@fagbokforlaget.no
Telefon: 55 38 66 00
www.fagbokforlaget.no/offpub

Publikasjonen er også tilgjengelig på www.regjeringen.no
Trykk: XXX xx/201X

Prp./meld. – nynorsk

Offentlege institusjonar kan tinge fleire eksemplar frå:
Service- og tryggingsorganisasjonen til departementa
Internett: www.publikasjoner.dep.no
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no
Telefon: 222 40 000

Opplysningar om abonnement, laussal og pris får ein hjå:
Fagbokforlaget
Postboks 6050, Postterminalen
5892 Bergen
E-post: offpub@fagbokforlaget.no
Telefon: 55 38 66 00
www.fagbokforlaget.no/offpub

Publikasjonen er også tilgjengeleg på www.regjeringa.no
Trykk: XXX xx/201X

Prp./meld. – engelsk

Public institutions may order additional copies from:
Norwegian Government Security and Service Organisation
Distribution Services
www.publikasjoner.dep.no
E-mail: publikasjonsbestilling@dss.dep.no
Telephone: + 47 222 40 000

For subscriptions, ordering and prices contact:
Fagbokforlaget
Postboks 6050, Postterminalen
NO-5892 Bergen, Norway
E-mail: offpub@fagbokforlaget.no
Telephone: 55 38 66 00
www.fagbokforlaget.no/offpub

This publication is also available at www.government.no
Print: XXX xx/201X

Prp./meld. – samisk

Almmolaš ásahusat sáhttet diŋgot lassigáhppálagaid dáppe:
Departemeanttaid sihkkarvuođa- ja bálvalusorganisašuvdna
Poasta ja distribušuvdna
www.publikasjoner.dep.no
E-poasta: publikasjonsbestilling@dss.dep.no
Telefovdna: 222 40 000

Dieđuid diŋgojumi, gávppiin vuovdima ja hattiid birra oaččut dáppe:
Fagbokforlaget
Postboks 6050, Postterminalen
5892 Bergen
E-poasta: offpub@fagbokforlaget.no
Telefovdna: 55 38 66 00
www.fagbokforlaget.no/offpub

Čállosa gávnnat dán interneahttačujuhusas
www.ráđđehus.no
Deaddileapmi: XXX xx/201X


NOU (ingen logo)

NOU – bokmål

Bestilling av publikasjoner

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
www.publikasjoner.dep.no
Telefon: 22 24 00 00

Publikasjonene er også tilgjengelige på
www.regjeringen.no

Trykk: Trykksted – dato

NOU – nynorsk

Bestilling av publikasjonar

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
www.publikasjoner.dep.no
Telefon: 22 24 00 00

Publikasjonene er også tilgjengelige på
www.regjeringen.no

Trykk: Trykksted – dato

NOU-samisk

Almmolaš čielggadusat

Dieđuid diŋgojumi, gávppiin vuovdima ja hattiid birra oaččut dáppe:
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
www.publikasjoner.dep.no
Telefovdna: 22 24 00 00

Čállosa gávnnat dán interneahttačujuhusas www.ráđđehus.no

Deaddileapmi: XXX xx/201X

NOU – engelsk

Government Publications

For subscriptions, ordering and prices contact:
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
www.publikasjoner.dep.no
Telephone: + 47 22 24 00 00

This publication is also available at www.government.no

Printed by: Printer – date