Onsdag 23. oktober arrangerte Kongsvinger kommune fagdag i boligsosialt arbeid, sammen med Husbanken. Formålet med fagdagen var å få en felles forståelse av hvordan kommunen, Husbanken og andre aktører kan samarbeide i det boligsosiale arbeidet. Politikere, rådmenn, kommunalsjefer, rådgivere i administrasjonen, ansatte ved helse-, omsorg og boligkontor, samt saksbehandlere i NAV var invitert til å delta.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet informerte om arbeidet med stortingsmeldingen. Dagen i Kongsvinger viste tydelig fram bredden i det boligsosiale arbeidet. Det var nyttig å høre om de boligsosiale utfordringene i Glomdalsregionen, og lære om Kongsvinger kommunes erfaringer med eie-først-modellen.

Under arbeidet med stortingsmeldingen har vi blitt kontaktet av en rekke kommuner. Har du lyst til å invitere oss til et arrangement eller en kommune? Kontakt oss på boligsosial@kmd.dep.no