Bolig og oppvekstsvilkår var et av temaene på dagsorden da regjeringen samlet organisasjoner, kommuner og innbyggere til konferanse om integrering. Vikre inviterte til dialog om hvordan innvandrerfamilier bor. Han ønsket blant annet innspill om hva som kan bidra til at innvandrerfamilier bor stabilt og godt, og hva som kan være til hinder for en god bosituasjon.

– Handler om mer enn å bo

– Selv om mange innvandrere bor godt, har innvandrere større risiko for å være vanskeligstilte på boligmarkedet. Over halvparten av personer som er vanskeligstilte over tid er innvandrere, påpekte statssekretæren og ba om innspill til virkemidler, mål og nye tiltak.

– Å eie en bolig handler om mer enn å bo; det handler også om verdighet og selvtillit, svarte en av deltakerne.

Mange innvandrere ønsker å eie

Flere av innspillene handlet om å føle seg trygg i boligen sin og å kunne velge å eie dersom man ønsker det:

  • Alle ønsker først og fremst å bo godt og trygt, uavhengig av om man leier eller eier.
  • Mange innvandrere ønsker å eie boligen sin. De vil bo som folk flest, og ha de samme økonomiske fordelene av å eie – både her og nå, og som arv til neste generasjon.
  • Ikke alle kan eller vil eie. Å leie må også være bra. Det handler især om gode bokvaliteter, om forutsigbare leiekontrakter, og holdninger til at det også er bra å leie.
  • For at flere innvandrerfamilier skal ha gode boforhold, er informasjons- og holdningsarbeid viktig:
    • Innføring i hvordan vi bor i Norge (for eksempel oppvarmning, lufting og renhold)
    • Rådgiving i boligkarrier
  • Det er mye som påvirker boforholdene til barn og unge innvandrere, for eksempel språkopplæring, foreldrenes arbeidstilknytning og kollektivtilbud.

Den nasjonale integreringskonferansen er en viktig del av regjeringens arbeid på integreringsfeltet. Målet med konferansen er å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre relevante aktører anledning til å løfte fram sine synspunkter og diskutere saker de er opptatt av med sentrale politikere.

Har du innspill?

Vi vil gjerne ha flere innspill til hva som kan bidra til at innvandrerfamilier bor stabilt og godt. Alle kan levere innspill til stortingsmeldingen digitalt.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner intervjuet statsråder og statssekretærer om utbyttet de hadde fra konferansen.