Regjeringens arbeid med ny stortingsmelding om boligsosial politikk var første tema på agendaen på årets Boligtreff. I intervju med konferansier Dan Børge Akerø fortalte statsråden hvorfor hun har valgt å sette i gang arbeidet med en ny stortingsmelding om boligsosial poltikk.

– Vil gi den boligsosiale poltikken et løft

– Regjeringens mål er at alle skal bo trygt og godt. Bolig er den viktigste rammen vi har rundt livene våre. Arbeid, utdannelse, det sosiale livet – alt tar utgangspunkt i at vi har en bolig. En velfungerende boligpolitikk handler om at flest mulig av oss skal ha mulighet til å skaffe bolig på egenhånd. Det krever at vi jobber fra flere hold, sa Mæland.

Statsråden viste til at kommunene har fått til mye, men at det står fortsatt igjen problemer å løse.

– Vi må vite hvor skoen trykker og ta nye grep for å hjelpe de mest vanskeligstilte. Med den nye stortingsmeldingen ønsker regjeringen å styrke den boligsosiale politikken, fortalte en engasjert statsråd.

Kommunene trenger fleksibilitet

Sju kommuner var invitert opp på scenene for å gi innspill til statsråden, mens publikum deltok med innspill digitalt fra salen.

Representanter fra Bergen, Alta, Tromsø, Vågan, Loppa, Stord og Rana fortalte om hva de trenger i sitt boligsosiale arbeid. Flere av innspillene handlet om å gi kommunene fleksibilitet og forutsigbarhet til å drive et godt boligsosialt arbeid:

  • Kommunene må ha forutsigbare rammebetingelser for å nå målet om null bostedsløse
  • For å bekjempe bostedsløshet må vi ta brukeren på alvor. Det krever et langsiktig og tålmodig arbeid. Prosjektfinansiering er bra, og det er en utfordring når prosjektmidler skal erstattes av kommunemidler.
  • Flest mulig må få mulighet til å eie egen bolig.
  • Virkemidlene må innrettes slik at kommunene har fleksibilitet og legger til rette for innvoasjon
  • Dagens tilskuddsutmåling tar ikke i stor nok grad hensyn til geografiske forskjeller
  • Det må bygges nok boliger for personer med funksjonsnedsettelse
  • Bostøtten må treffe behovene bedre.
  • Husbanken bør få et større ansvar for å sikre rimelige boliger til folk flest.

Boligtreffet ble arrangert av Husbanken, Kommual- og moderniseringsdepartementet og KS. Konferansen samlet fagmiljøet for boligsosialt arbeid i kommunene.

Statsråden mottar innspill fra Bodø, Alta og Vågan kommune.
SStatsråden mottar innspill fra Bodø, Alta og Vågan kommune.