106 000 barn vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge, og antallet har vært stigende de siste årene. Regjeringen er i gang med å lage en samarbeidsstrategi som skal forebygge at lavinntekt går i arv fra foreldre til barn, og dempe levekårsulemper ved en oppvekst i lavinntekt. Det er videre et mål å øke deltakelsen på alle viktige arenaer i barnas oppvekst.

Strategien skal utarbeides i samarbeid mellom Arbeid- og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad inviterte intresseorganisasjoner, frivillige organisasjoner, kommuner og statlige aktører til å gi innspill til strategien på kick-off møte på Union scene i Drammen.

Statssekretær Jorunn Hallaråker avsluttet møtet med å oppsummere innspillene vi mottok.

– Å sikre en stabil bosituasjon og trygge nabolag blir et sentralt tema i strategien. Vi tok med oss mange gode innspill om bolig og nabolag som også var nyttig for arbeidet med stortingsmeldingen, sa Hallaråker.

[dss-hidden
Du finner mer informasjon om barn i lavinntektsfamilier på Bufdirs nettsider.