– Bolig for velferd har oppnådd gode resultater, og kommunene har jobbet godt! Nøkkelen til suksess har vært samarbeid om ressurser og virkemidler, sa Monica Mæland.

Hun trakk frem at flere kommuner nå jobber mer strategisk og langsiktig. Det er færre bostedsløse, flere har gått fra en midlertid til en varig bosituasjon.

Vil hjelpe flere bostedsløse

Tema for dagen var hvordan kommuner og bydelene kan samarbeide best mulig på tvers av fag og sektorer for å bistå personer som er i en vanskelig livssituasjon. Selv om mye er oppnådd i det boligsosiale arbeidet, er det fortsatt utfordringer som krever innsats. Ved forrige kartlegging ble det registrert om lag 3 900 bostedsløse personer. Dette er det laveste tallet som noen gang er registrert.

– Regjeringens ambisjon er at ingen skal være bostedsløse. Å hjelpe denne gruppen stiller store krav til både den enkelte etat, og ikke minst til samarbeid mellom ulike etater. Dette er utfordrende, men det lar seg gjøre. Noen kommuner har fått det til, understreket Mæland.

Bred innsats mot barnefattigdom

– Å bo dårlig er alvorlig for barn og unge her og nå, og kan gi negative konsekvenser på sikt, poengterte Mæland.

Rundt 65 000 barn under 15 år er vanskeligstilte på boligmarkedet, ifølge Statistisk sentralbyrå. Barnefattigdommen øker.

– Dette vil regjeringen gjøre noe med. Arbeidet med utsatte barn og unges boforhold må være en del av den brede innsatsen for å motvirke barnefattigdom, sa Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet var til stede den første dagen av konferansen, og tok imot innspill fra deltakerne. En av tilbakemeldingene var at tilbudet om boligoppfølging i kommunene bør styrkes:

«Det er viktig at tilbudet av helse- og omsorgstjenester har blitt bedre. Men det er også viktig at vi kan hjelpe innbyggerne med praktiske gjøremål, som for eksempel vedlikehold av boligen og å betale regninger.»