Politiets nasjonale beredskapssenter skal dekke behovet for bedre treningsfasiliteter og nødvendige lokaler for

  • beredskapstroppen
  • bombegruppen
  • krise- og gisselforhandlerne
  • politiets helikoptertjeneste.

Andre nasjonale beredskapsressurser skal kunne benytte senteret til trening. Beredskapssenteret skal også legge til rette for bedre fagutvikling og samtrening med blant annet innsatspersonell.

Målet for senteret er at det skal effektivt legge til rette for å forebygge, avverge, håndtere og normalisere ekstraordinære hendelser og kriser og skape trygghet for befolkningen. Det skal gi rask, effektiv og sikker innsats fra beredskapsressursene.

Det planlegges for at det skal være mulig å ha senteret klart til bruk i 2020-2021, gitt at investeringsbeslutning tas høsten 2017. Dette krever rekordrask gjennomføring av forprosjektet. Eksakt sluttdato vil avhenge av mange forhold, herunder hvilken entreprisemodell som benyttes.

Lokalisering

Politiets nasjonale beredskapssenter skal ligge på Taraldrud i Ski kommune.

Taraldrud ligger nordvest i Ski kommune, på grensen mot Oppegård kommune i vest. Kommunegrensen mot Oslo ligger ca. 700 meter mot nord. Hele planområdet ligger i Marka.

Planområdet

Planområdet omfatter to delområder som ligger på hver sin side av E6. Samlet areal er ca. 720 dekar, der området vest for E6 er ca. 385 dekar og området øst for E6 er ca. 335 dekar.

Taraldrud sett sørfra – med kart
Taraldrud sett sørfra – med kart

Se flere fotografier og kart her

Bakgrunn

Nytt beredskapssenter og en bedre helikoptertjeneste var blant to av anbefalingene i 22. juli-kommisjonens rapport, som kom i 2012.

Kommisjonens anbefalinger nr. 18 og 19 var som følger:

18. Planene om et senter for politiets nasjonale beredskapsressurser bør gjennomføres.

19. Det må etableres en robust politihelikoptertjeneste i Oslo politidistrikt, og det må etableres samarbeidsordninger som sikrer politiet transportkapasitet i andre deler av landet. Politihelikopterets kapasitet og rolle i skarpe situasjoner må avklares.

Dette følges opp av Justis- og beredskapsdepartementet i Stortingsmelding 29 (2011–2012) Samfunnssikkerhet:

Det er viktig for responstiden at de mest operative beredskapsstyrkene sikres fasiliteter som gir bedre ressursutnytting, raskere utrykningstid og bedre treningsmuligheter. Regjeringen prioriterer derfor arbeidet med å etablere et nytt beredskapssenter for politiet i Oslo. Det tas sikte på å samle politiets helikoptertjeneste, beredskapstroppen og hundetjenesten i Oslo politidistrikt. Etablering av et slikt senter vil, i tillegg til å sikre en hurtig responstid, bidra til at viktige beredskapsressurser ses i sammenheng samtidig som det tilrettelegges for videreutvikling av et beredskapsfaglig kompetansemiljø.

I august 2012 meldte regjeringen Stoltenberg II at jernbanens tomt på Alnabru i Oslo skulle stilles til disposisjon for et nytt nasjonalt beredskapssenter for politiet.

Da Solberg-regjeringen overtok høsten 2013 var prosjektet om et beredskapssenter på Alnabru umodent og for dårlig utredet. For å holde god fremdrift konkluderte Regjeringen med at skisseprosjektering for nytt beredskapssenter på Alnabru skulle igangsettes i tråd med forslaget til byggeprogram. Parallelt ble det utarbeidet en konseptvalgutredning for blant annet å unngå forsinkelser dersom tomten på Alnabru skulle vise seg å være uegnet. Stortinget sluttet seg til en slik fremgangsmåte.

Konseptvalgutredningen gjennomgikk ekstern kvalitetssikring, som blant annet viste at tomten på Alnabru hadde en rekke begrensninger, herunder:

  • Dyre sikringstiltak på grunn av jernbanespor og trafikk i umiddelbar nærhet.
  • Liten tomtestørrelse, noe som gjør det vanskelig å få til arealeffektive løsninger, og nærmest ingen ekspansjonsmuligheter for fremtiden.
  • Langt ned til fast fjell, noe som krever omfattende pelearbeid.
  • Støyutfordringer, noe som dels vil føre til store investeringer i støyskjerming, og dels vil det måtte legges betydelig begrensning på treningsmulighetene med helikopter
  • Nærmest ingen muligheter for utendørs trening, slik at mye tid fortsatt vil måtte gå med på reise til/fra egnede treningsfasiliteter (Rena). Dette gjør det også vanskeligere å få til egnet beredskapsordning.

Konseptvalgutredningen og KS1-rapporten dokumenterte at et beredskapssenter på Grønmo eller Taraldrud vil bli rimeligere, ha bedre funksjonalitet og også gi bedre muligheter for samtrening med politiets øvrige beredskapsressurser. Dette er forhold som er svært viktig for å skape et kompetansesenter som forbedrer beredskapen i hele landet.