Her har vi samlet informasjon om de temaene som vakte størst interesse på møtene.

Her finner du presentasjonene fra de åpne møtene

Tilgjengelighet til turveinettet i anleggsperioden

Den nye turveibrua vil bli etablert i anleggsperioden og skal være ferdigstilt før beredskapssenteret kan åpne. Reguleringsplanen stiller krav om at turveien langs Fløisbonnveien og over E6 skal være åpen for turgåere i anleggsperioden.

Det skal etableres løsninger som sikrer at det er trafikksikkert å ferdes der anleggstrafikk krysser eller går langs med turveien. Det skal bygges en ny turveibru, men i anleggsperioden vil det være en periode der turveien må krysse den nye atkomstveien mellom Taraldrudkrysset og senteret i samme plan. Denne kryssingen må utformes på en oversiktlig måte og merkes tydelig.

Omfang og beskrivelse av skyteaktivitet og bruk av eksplosiver

To scenarier

I støyutredningen for skyte- og treningsaktivitet er det vurdert to scenarier som er kalt basis og høyt scenario.

Basis scenario omfatter ca. 1 millioner skudd og 1.250 eksplosiver årlig. Dette tilsvarer beredskapsressursenes treningsaktivitet i dag.

Høyt scenario omfatter ca. 3 millioner skudd og 2.500 eksplosiver årlig, og er et antall som er lagt til grunn for å sikre at politiet har mulighet til å trene mer i fremtiden dersom det viser seg nødvendig.

Innendørs og utendørs skyting

Skyting innendørs utgjør ca. 1/3 av alle skudd og vil ikke medføre støy for omgivelsene. Dersom antall utendørs skudd fordeles på 250 arbeidsdager, vil det utgjøre ca. 2.700 skudd per dag i basis scenario og 8.200 skudd per dag i høyt scenario.

I tillegg vil det bli trent med eksplosiver. Antall eksplosiver vil utgjøre ca. 5 per arbeidsdag i basis scenario og 7 per arbeidsdag i høyt scenario.

Skyting med og uten lyddemper

Politiet opplyser at lyddemper vil kunne benyttes på de fleste våpnene, og det er derfor gjennomført støyberegninger med og uten lyddemper.

Effekten av lyddemper er størst bak og til siden for skytteren. I skuddretningen er effekten minimal.

Beregningene viser at maksimalstøyen ved for eksempel boligene på Bjørndal og ved Tårnåsen skole reduseres med 10 til 15 dB når lyddemper anvendes. Til sammenligning er effekten ved Ødegården vesentlig mindre. Effekten av lyddemper kan for eksempel sees ved å sammenligne figur 6-4 og 6-5, samt figur 6-14 og 6-15 i støyutredningen. Støyberegningene for øvrig er gjennomført uten at lyddemper er lagt til grunn fordi de skal beskrive «worst case».

Ulike typer skytetrening

En skytetrening kan for eksempel være skyting med 10 – 20 personer som skyter samtidig fra standplass på skytebanen og mot skivene i enden av banen. Skuddene vil da oppleves som samlet og i korte serier med lengre pauser mellom.

Et annet eksempel vil være én, eller noen få skyttere, som skyter samtidig som de beveger seg taktisk på 50-meterbanen. Dette vil framstå som færre skudd som blir avfyrt i omganger på noen få sekunder til noen få minutter. Det vil her være lengre pauser mellom.

For begge eksemplene så vil det ikke være sammenhengende skyting og det vil være lengre pauser i løpet av både formiddag- og ettermiddagsøktene. Dessverre er variasjonen i treningen så stor at det ikke er mulig å angi et fast mønster.

I all hovedsak vil det skytes enkeltskudd. Politiet bruker svært sjeldent det som betegnes som flerskudd, eller automatisk ild, med sine våpen. Når det er flere skyttere som skyter samtidig så kan det utenfra høres ut som flerskudd, men det vil være samtidig avfyring fra flere skyttere.

Trening med eksplosiver

Trening med eksplosiver vil i hovedsak være i forbindelse med en eller annen form for sammensatt øvelse.

En sammensatt øvelse som i sin helhet foregår utendørs vil ha en eller noen få eksplosjoner i en aksjonsfase. Her vil det være lengre pauser til neste gjennomføring, for eksempel fordi det skal gjennomføres gjennomgang og evaluering før neste gruppe eller gjennomføring.

Mange av eksplosjonene vil være i sammenheng med trening på inntrenging i bygg, og dermed vil det være kun én eller noen få eksplosjoner ved entringen og resten av eksplosjonene vil foregå innendørs. I likhet med rene utendørstreninger vil det være lengre pauser til neste gjennomføring.

Som for skyting så er også her variasjonen i treningen så stor at det ikke er mulig å angi et fast mønster. Eksplosjoner i forbindelse med trening og øvelser innendørs vil ikke bli hørbart.

Trening og øvelser med eksplosiver vil ikke bli gjennomført hver dag, men det vil fordeles utover dagen de dagene slik trening foregår.

Endringer i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442

Planforslaget legger gjeldende grenseverdier i retningslinjen til grunn for støyende aktivitet og støyreduserende tiltak.

I desember 2016 ble det gjennomført en revisjon av T-1442, der grenseverdiene for skytestøy ble justert. Endringen består av at grenseverdiene for gjennomsnittsstøy (Lden) og maksimalstøy ble hevet med 5 dB.

For maksimalstøy ble i tillegg beregningsmetoden endret fra LAImax til LAFmax, som i praksis betyr at grenseverdien ble hevet ytterligere med 5 dB.

For maksimalstøy er dermed grenseverdien for maksimal skytestøy hevet med ca. 10 dB.

Bakgrunnen for endringen er kort omtalt i veilederen (M-128) til støyretningslinjen (T-1442), kapittel 7.7.4, side 189: «Klima- og miljødepartementet har i 2016 behandlet og vedtatt forslag om å heve støygrensene fra skytebaner i T-1442. Forskjellen i regelverket er dermed redusert og støygrensene i retningslinjen harmoniserer bedre. Støygrensene vil allikevel fortsatt representere en lavere plagegrad enn vei og jernbane».

Oppegård kommune har innarbeidet de gamle grenseverdiene for støy fra skytebaner i sin kommuneplan. Dette kravet i kommuneplanen gjelder dersom ikke annet følger av en reguleringsplan. Etter anmodning fra Oppegård kommune er det synliggjort i støyutredningen hvilke barnehager og skoler som får støynivåer høyere enn den gamle grenseverdien. Oversikten viser at støy fra treningsgranat overstiger den gamle grenseverdien i fem barnehager og én barneskole.

Konsekvenser for barn og unges bruk av friluftsområdene og mulighet for utendørs undervisning

Konsekvensutredning for friluftsliv, herunder barn og unge, konkluderer med at det er stor negativ konsekvens for barn og unge fordi friluftsområdene blir støybelastet på dagtid.

Alle barnehager og skoler, samt alle boliger, ligger utenfor gul støysone slik den er definert i T-1442.

Flere skoler og barnehager i Oppegård og antakelig Oslo bruker Grønliåsen og nærmarka mellom Sofiemyr og E6 regelmessig til utendørs opphold og undervisning. Skyte- og øvingsstøy fra beredskapssenteret vil gjøre enkelte av områdene uegnet til dette, for eksempel arealene innenfor gul støysone for maksimalstøy.

Utenfor gul støysone vil det være ulike oppfatninger av om arealene er egnet til uteundervisning eller ikke.

Utenfor Tårnåsen skole viser beregningene at maksimalstøy fra rifle uten lyddemper på 200-meterbanen er på ca. 40 dB. Dette tilsvarer normal bakgrunnsstøy om natten i en stille by/tettsted uten andre spesifikke støykilder i direkte nærhet. Skytingen vil kunne være hørbar avhengig av værforholdene, men normalt sett er det ikke av en karakter som gjør det uegnet til utendørs undervisning.

Kompenserende tiltak

Justis- og beredskapsdepartementet er positive til å bidra med enkelte kompenserende tiltak i friluftsområdene som berøres. På medvirkningsverkstedene som ble gjennomført i januar 2017 ble det foreslått slike tiltak, og departementet imøteser flere forslag. I den videre prosessen vil kompenserende tiltak bli drøftet med blant annet Oppegård kommune.

Støyberegningene

Det ble stilt spørsmål om det er tatt hensyn til terrengformasjoner og meteorologi i støyberegningene.

Støyberegningene utføres etter standard metode og dataverktøy som blant annet hensyntar terrengformasjonene. Meteorologiske forhold påvirker støyutbredelsen og vil kunne medføre store lokale variasjoner fra ett sted til et annet, samt variasjoner over tid på ett og samme sted.

Støyberegningene kan ikke ta hensyn til ekstreme utslag som følge av meteorologi, men beregningsprogrammet legger ugunstige værforhold til grunn for beregningene, blant annet moderate medvindsforhold, slik at det skal være en større sannsynlighet for at de reelle støynivåene blir lavere og ikke høyere enn det som er beregnet.

Helikopterstøy om natten

Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at støy fra skyting og øvelser ikke kan foregå om natten og i liten grad på kveldstid. Helikoptertrafikk kan derimot ikke tidsreguleres, fordi helikoptrene hovedsakelig brukes til oppdrag.

Det må forventes at helikopter noen ganger vil fly over Grønliåsen om natten, men omfanget vil være lite. Bruk av inn-/utflygingstraseene over henholdsvis Grønliåsen og Østmarka er blant annet avhengig av vindretning og hvilken responstid som er forventet på oppdraget, men i den grad politiet har mulighet til å styre hvilken trasé helikoptrene bruker, vil de forsøke å unngå traseen over Grønliåsen om natten.

Det må forventes at flere vil kunne våkne når et helikopter flyr over Grønliåsen om natten. Støyberegningene for helikopterstøy viser at maksimalstøy i de mest utsatte områdene på Bjørndal vil komme opp i 80 dB utendørs og ca. 55 dB innendørs når et helikopter passerer.

Forslag fra salen om å bygge inn skytebanene

Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert og konkludert med at det er nødvendig med utendørs skytebaner fordi det skal trenes i reelle værforhold. Dersom banene skulle bli bygget inn med vegger og tak, vil det begrense mulighetene til fullverdig trening på banen.

Skytebanen som planlegges innendørs på Åsland er tidligere vurdert for sambruk av politiet. Kjøreavstand på over fire kilometer og behovet for å måtte klarere banen ved hver trening vil ha så store konsekvenser for utrykningstid og tilgjengelig treningstid at det ikke er funnet hensiktsmessig. Den planlagte skytebanen på Åsland vil heller ikke tilfredsstille alle krav som politiet setter til en utendørs skytebane.

Hørbare og plagsomme lydnivåer

Personer reagerer ulikt på lydnivåer, både med hensyn til hva de kan høre og hva som oppleves som plagsomt. Grenseverdi for gul støysone i T-1442 oppleves som plagsom ved varig opphold for 10-20 prosent av befolkningen når det gjelder skytestøy. Støyretningslinjen har generelt lagt plagegrad til grunn for de nivåene som er satt som grenseverdier. I dette planforslaget er det ingen boliger eller annen støyfølsom bebyggelse innenfor gul støysone for helikopter-, skyte- og øvingsstøy.

Hørbar lyd er det vanskelig å gi et absolutt svar på, da dette avhenger av mange faktorer. I teorien er all lyd over null dB hørbart for et ungt menneske med normal hørsel, men fordi det i alle normale situasjoner finnes bakgrunnsstøy, er ikke dette et relevant sammenligningsgrunnlag.

I en stille by/tettsted ligger bakgrunnsstøyen om natten rundt 40 dB dersom det ikke er andre spesifikke støykilder i nærheten. På et stille soverom og i et kontorlandskap er bakgrunnsstøyen henholdsvis ca. 25 dB og ca. 65 dB. For en ung person med normal hørsel er det mulig å høre lyd som er ca. 10 dB lavere enn bakgrunnsstøyen, men dette vil variere blant annet som følge av hvordan bakgrunnsstøyen og selve lyden fortoner seg.

Treningsområdenes plassering på tomten

Det ble stilt spørsmål om hvorfor ikke skytebanene og treningsområdet er plassert helt i sør på tomten, som er lengst unna bebyggelse.

Det er en totalvurdering som har resultert i plasseringen av skytebaner og treningsfasiliteter. Denne vurderingen omfatter blant annet av hvilke områder som er gunstige med hensyn til utbredelse av støy, tomtens terrengform, muligheter for sikring av anlegget, flyoperative forhold, logistikk og hensyn til naturmiljø og friluftsinteresser.

I skisseprosjektfasen er det vurdert en rekke ulike plasseringer av senterets funksjoner, hvor planforslagets plassering endte opp som den totalt sett beste. Denne plasseringen gir gode flyforhold fordi helikopterplassen er plassert høyt og treningsanleggene er plassert lavt, gunstig skyteretning, god logistikk på tomten og ivaretakelse av krav til sikkerhet. Den lave plasseringen i terrenget og skyteretningen mot øst og sør er spesielt gunstig for å redusere støyutbredelsen mot bebyggelsen.

Konsekvenser av støy fra skyting og eksplosiver for trafikanter langs E6

Skytehuset er utformet slik at støy fra eksplosiver ved entringsøvelser blir ledet bort fra bebyggelsen og dermed rett mot E6. Disse øvelsene vil kunne medføre høye støynivå på det mest utsatte stedet langs veien.

Til tross for et høyt bakgrunnsstøynivå langs E6 og at bilkarosseriet i seg selv demper støy, vil dette nivået være hørbart for de kjørende. Det vil derfor i samarbeid med Statens vegvesen bli vurdert hvordan bilistene skal varsles om at de kjører inn i et område der det kan forventes støy fra eksplosiver. Skytestøy har lavere støynivåer langs E6, og vil i liten grad være merkbart for trafikantene.