Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, Ski kommune (PDF, 3 mb)
Planprogram fra Justis- og beredskapsdepartementet, fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mars 2017

Vedlegg 1 – Høringsuttalelser med kommentarer (PDF)

Vedlegg 2 – Høringsuttalelser (PDF)

Om planprogrammet

Regjeringen besluttet høsten 2016 at Politiets nasjonale beredskapssenter skal planlegges på Taraldrud i Ski kommune. Senteret skal planlegges med statlig reguleringsplan, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er planmyndighet. Målet er at reguleringsplanen kan vedtas høsten 2017.

Planprogrammet er den første formelle fasen i planarbeidet. Planprogrammet skisserer fremdriftsplan og frister, hvem som vil bli involvert og hvilke utredninger som skal gjennomføres. Dette er et viktig grunnlag i arbeidet med den statlige reguleringsplanen.

Planprogrammet var på høring fra slutten av oktober til begynnelsen av desember 2016. Det kom inn nærmere 35 høringsuttalelser, fra berørte kommuner, statlige myndigheter, interesseorganisasjoner og enkeltpersoner.

Les mer om fastsettelse av planprogrammet her