Kunngjøringen forteller at Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune 18. august 2017. Den forteller videre om hva senteret skal inneholde, adkomst til senteret, prosessen bak reguleringsplanen og nye støykrav.

Plankart og reguleringsbestemmelser er juridisk bindende for arealbruken i området og vil danne grunnlag for senere byggesaksbehandling.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Kunngjøring trykket i Østlandets Blad og Aftenposten 25. august 2017 (PDF)