Justis- og beredskapsdepartementet vil gjennomgå rapporten og vurdere anbefalingene med sikte på et vellykket gjennomføringsprosjekt.

Forprosjektet er gjennomført på om lag to år, en fremdrift som står seg svært godt sammenlignet med andre prosjekter. Kostnadene er redusert med 15 prosent sammenlignet med KS1-rapporten, noe som også står seg svært godt. Anbefalt kostnadsramme er 2,64 milliarder kroner (kroneverdi per september 2017).

Kvalitetssikrer vurderer prosjektforberedelser og dokumentasjon for å ha god kvalitet. Organiseringen av prosjektet har fungert godt i forprosjektfasen, og anbefales videreført i gjennomføringen.

Deler av rapporten er unntatt offentlighet, jf. Offentleglova § 23.1. Når alle kontrakter er signert vil også denne delen av rapporten være offentlig.

Les rapporten her:
Kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (KS2) (PDF, 1 mb)

Statsbudsjettet 2018

KS2-rapporten er omtalt i regjeringens forslag til statsbudsjett for Justis- og beredskapsdepartementet i 2018. Der kommer det fram at regjeringen foreslår å bevilge 660 millioner kroner til etablering av Politiets nasjonale beredskapssenter i 2018. I forslaget legges det opp til byggestart i første kvartal 2018.

Nytt beredskapssenter er omtalt i del 2 i Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag, Programkategori 06.50 Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap (se kapittel 5.1.3 Strategi/Tiltak – forebygging, informasjonsutveksling og beredskap).