Innspillene det gjelder er fra Skiforeningen og Lokal agenda 21-forumet i Ski. Dette kan vi bare beklage. Stikkprøvene vi har foretatt har ikke vist noen andre avvik.

De to høringsinnspillene kan leses her:

Ivaretatt i reguleringsplanen

Departementets vurdering er at forholdene som tas opp i høringsinnspillet fra LA21 er ivaretatt i reguleringsplanen. Vår vurdering av innspillet kan leses her: Kommentar til Lokal agenda 21-forumet i Ski (PDF).

Skiforeningen ble konsultert i forbindelse med utarbeidelsen av forprosjektet, og det er lagt betydelig vekt på deres ønsker.

Reguleringsplanen gir etter departementets syn nødvendige føringer for at det skal lages en god og helhetlig trase for en løypemaskin. Dette gjelder både endelig løsning (høringsuttalelsens punkt 1-3) og midlertidig løsning (punkt 4). Vi vil særlig peke på følgende:

  • Broen er regulert som turvei, noe som innebærer at den må ha en fri bredde på minimum fire meter. Dette skal være tilstrekkelig bredde for løypekjøring. Det er utarbeidet forpliktende miljøoppfølgningsplan for utbyggingen, som skal legges til grunn for prosjektering, byggeprosess og drift. I kapittel 2.1 på side 7 i miljøoppfølgningsplanen står det følgende: «Ny bru for skiløype skal være dimensjonert for løypemaskin».
  • I reguleringsbestemmelsene er det stilt rekkefølgekrav. I punkt 7.2 i bestemmelsene er det stilt krav om at regulert turvei skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse til bebyggelse på felt BAT. Dette betyr at Politiets nasjonale beredskapssenter ikke vil kunne tas i bruk før turvei med turveibru er opparbeidet.

Omkostningene til friluftskorridoren, inkludert turvei og bro, er en del av utbyggingsprosjektet. Departementet er i dialog med Skiforeningen for å sikre at behovene som er skissert ivaretas så godt som mulig.