Det er besluttet at Politiets nasjonale beredskapssenter skal legges til Taraldrud i Ski kommune. Beredskapssenteret skal samle helikoptertjenesten, beredskapstroppen, bombegruppen og krise- og gisselforhandlertjenesten.

Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet et forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning som legger til rette for utbygging av beredskapssenteret på Taraldrud. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har som statlig planmyndighet besluttet at planforslaget kan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

– Dette er et viktig skritt i arbeidet med nytt beredskapssenter. Med dette forslaget er vi kommet et langt sted videre i planleggingen av et beredskapssenter på Taraldrud, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

– Et av regjeringens satsingsområder er trygghet i hverdagen og styrket beredskap. Her spiller politiets beredskapssenter en nøkkelrolle. På tross av at vi måtte starte helt på nytt da vi overtok etter forrige regjering, har vi klart å holde god framdrift i arbeidet, og vi sikter mot at senteret kan tas i bruk i 2020, sier Amundsen.

Planforslaget

I følge forslaget skal hovedtyngden av bebyggelsen organiseres sentralt i planområdet, vest for E6.

Vis kartet i større utgave
Illustrasjonen viser de ulike anleggenes plassering i skisseprosjektet, med øvingsanlegg mot nord (venstre), helikopterplass, hovedbygg og ansattparkering sentralt på tomten, og hovedport med gjesteparkering og varemottak sør på tomten. Hovedatkomst krysser gjennom et 150 meter bredt grøntdrag mellom Taraldrudkrysset og hovedporten. I grøntdraget etableres en turvei og friluftsbru.
Se flere tegninger på Flickr

Helikoptertjenesten plasseres også sentralt i området. Skytebaner og andre støyende øvingsanlegg plasseres lengst i nord. Beredskapssenteret skal ha hovedatkomst fra Taraldrudkrysset på E6.

Det planlegges ny trasé for turveien på bru over atkomstveien. Deler av Taraldrudåsen øst for E6 reguleres med sikringssone som skal sikre at skogen blir bevart for å hindre innsyn mot beredskapssenteret.

Planområdet øst for E6 vil ikke bli bebygget utover en utrykningsvei forbi Taraldrud kontrollstasjon.

Les forslaget til reguleringsplan her (PDF, 7 mb)

Sendes på høring

Planarbeidet gjennomføres som statlig reguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens § 6-4. Dette innebærer at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er planmyndighet og skal vedta reguleringsplanen.

Planforslaget vil bli sendt på høring med seks ukers høringsfrist. I denne perioden inviteres de berørte kommunene, statlige etater, frivillige organisasjoner, naboer og andre med interesse i saken til å uttale seg.

– Dette er både en stor nasjonal sak og en sak hvor det er et stort lokalt engasjement. Høringsuttalelsene som kommer inn vil være viktige i den videre behandlingen og endelige vedtak av reguleringsplanen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Planforslag, kart og vedlegg

I tillegg til planforslag inneholder høringssaken en rekke dokumenter og kart i høy oppløsning.

Her kan du se høringsdokumentene og avgi svar på høringen

Se også: Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om høring og offentlig ettersyn av forslag til statlig reguleringsplan (PDF)

Informasjonsmøter i Oppegård og Oslo

I forbindelse med høringen, inviterer Justis- og beredskapsdepartementet til åpne informasjonsmøter i Kolbotn i Oppegård og på Bjørnholt i Oslo 22. og 23. mai.