Forslaget ble sendt til godkjenning i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 21. juli.

Les reguleringsplan med alle vedlegg her

– Et nytt beredskapssenter på Taraldrud er viktig for hele landet. Det vil styrke beredskapen og gi mer trygghet i hverdagen, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

– Vi tar likevel befolkningens bekymringer på alvor, og foreslår en rekke nye tiltak for å redusere støyen fra beredskapssenteret. I det forslaget vi nå legger fram, er ulempene for lokalmiljøet redusert til et nivå som må kunne aksepteres, sier Amundsen.

Mange høringssvar

Reguleringsplanen ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 11. mai til 22. juni 2017. I løpet av høringsperioden mottok departementet 1 198 høringssvar. Ikke minst kom det mange svar fra mennesker i nærområdet i Oppegård, Ski og Oslo, og et gjennomgående tema var bekymring for den støyen et beredskapssenter vil medføre.

Tiltak for å redusere støy

I det forslaget som nå er sendt til godkjenning hos KMD, er det innarbeidet en rekke nye tiltak for å redusere støyen. Dette gjelder blant annet:

  • økt innbygging av standplasser på skytebanene
  • økt høyde på støyvollene ved skytebanene
  • omprosjektering av skytehus med justert plassering, ny støyvoll og forlenget støyskjerm
  • konkretisering av øvingsanlegg for strid i bebygd område (SIBO-landsby), med blant annet ny støyvoll og plassering.

Tiltakene innebærer at departementet imøtekommer krav til støy fra skyting fra Ski og Oppegård kommune, og beregnede støyverdier kommer langt under hva som følger av nasjonale retningslinjer.

Det er for øvrig ingen boliger eller annen støyfølsom bebyggelse som blir berørt av støysoner, samtidig som politiets behov for nødvendig utendørs trening ivaretas.

I tillegg er skyte- og treningsstøyen tidsbegrenset gjennom egne reguleringsbestemmelser.

Videre prosess

Det er KMD som godkjenner forslaget til reguleringsplan. Det er planlagt at dette vil skje i løpet av første halvdel av august.

Etter dette er det opp til Stortinget å bestemme om beredskapssenteret skal bygges. Det er ventet at Stortinget behandler saken innen utgangen av 2017.