Regjeringen besluttet høsten 2016 at Politiets nasjonale beredskapssenter skal planlegges på Taraldrud i Ski kommune. Senteret skal planlegges med statlig reguleringsplan, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er planmyndighet. Målet er at reguleringsplanen kan vedtas høsten 2017.

Planprogrammet er den første formelle fasen i planarbeidet. Planprogrammet skisserer fremdriftsplan og frister, hvem som vil bli involvert og hvilke utredninger som skal gjennomføres. Dette er et viktig grunnlag i arbeidet med den statlige reguleringsplanen.

Planprogrammet var på høring fra slutten av oktober til begynnelsen av desember 2016. Det kom inn nærmere 35 høringsuttalelser, fra berørte kommuner, statlige myndigheter, interesseorganisasjoner og enkeltpersoner.

Høringen av planprogrammet viser at det er et stort lokalt engasjement rundt lokaliseringen av beredskapssenteret på Taraldrud. Mange er opptatt av hvilke konsekvenser senteret vil kunne få for blant annet støy, friluftsliv, naturverdier og drikkevann. Konsekvensutredningen vil være en viktig del av reguleringsforslaget, som etter planen vil bli sendt på høring før sommeren.

– Gjennom fastsettelse av planprogrammet legger vi grunnlaget for at virkningene av beredskapssenteret blir grundig utredet. Det er også viktig å få belyst avbøtende tiltak som kan begrense negative virkninger for omgivelsene og som tar hensyn til senterets plassering i marka, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.