Har fagautoriteten til byråkratene blitt svekka?

Dette var tema for frokostmøte i regi av Partnerforum den 9. februar 2016. Einar Lie, professor ved Universitetet i Oslo, innledet om tema. Etter at Petter Skarheim, direktør for Utdanningsdirektoratet, og Eli Telhaug, departementsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, hadde gitt sine kommentarer til temaet, ble det spørsmål fra salen og diskusjon ledet av Aslak Bonde, politisk analytiker. Stat og Styring oppsummerer det hele slik: «Professor roper varsko og sier fagautoriteten til norske byråkrater er truet av politikere som bruker embetsmennene til å selge politikken. Toppledere fra embetsverket svarer derimot at fagautoriteten står sterkt.»

Klikk her hvis du vil se innlegget til Einar Lie på video eller lese Stat & Styring sin artikkel «Svekket fagautoritet i embetsverket?».

Statsråd Jan Tore Sanner oppfordrer statlige virksomheter til å ta i bruk Difis virkemidler i digitaliseringsarbeidet!

Statsråd Jan Tore Sanner sendte 27. januar 2016 et brev til samtlige statlige virksomheter, og budskapet var tydelig. Regjeringen ønsker å øke tempoet i digitaliseringen og de ønsker flere vellykkede digitaliseringsprosjekter som fornyer, forenkler og forbedrer offentlig sektor. Som en del av Program for bedre styring og ledelse i staten, er det i 2016 etablert to nye ordningene som skal bidra til dette.

  • Digitaliseringsrådet, som skal gi råd om gjennomføring av digitaliseringsprosjektene
  • En medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter i statlige virksomheter

I tillegg er Difi i full gang med å rulle ut kurs i strategisk IKT-kompetanse for toppledere. Hensikten med tiltaket er å bevisstgjøre topplederne om hvordan digitalisering kan bidra til virksomhetsutvikling, måloppnåelse og bedre tjenester for brukerne. Målgruppen er departementenes toppledergruppe og virksomhetslederne i underliggende virksomheter. Regjeringen har som mål at alle i målgruppen skal ha gjennomført kompetansetiltaket innen 2016.

Statsråd Jan Tore Sanner oppfordrer statlige virksomheter til å ta ordningene i bruk!

Klikk her for å lese brevet fra statsråden.

Mer informasjon om Digitaliseringsrådet, Medfinansieringsordningen og kurs i strategisk IKT-kompetanse for toppledere finnes på difi.no.

Frokostseminar: Evaluering som verktøy for politikkutforming

Tiden med rause budsjetter i staten er over. Strengere prioriteringer må til for å imøtekomme fremtidige forpliktelser og utfordringer, og gi rom for nye satsinger. Hvordan tar beslutningstakere i departementene stilling til hvilke satsinger som skal videreføres, endres eller kuttes? Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og Produktivitetskommisjonen inviterer til frokostseminar der de tar opp bruk av evaluering som verktøy for politikkutforming når det er økt behov for prioritering.

Klikk her for mer informasjon om seminaret og påmelding.

Påmeldingsfrist er 1. februar.

Digitaliseringsrådet er i gang og ønsker flere prosjekter!

Digitaliseringsrådet hadde sitt første møte 7. januar. Medlemmene er veldig engasjerte og de gleder seg til å bidra til at offentlige virksomheter skal lykkes i digitaliseringsprosjektene sine. Rådet ønsker å etablere en god dialog med virksomhetslederne, og skal kunne gi anbefalinger i alle faser av et prosjekt.  – Rådet ønsker en uformell dialog med virksomhetene. Jo tidligere de kommer inn, jo større effekt vil anbefalingene kunne ha, sier Digitaliseringsrådets leder Svein Kristensen.

Digitaliseringsrådet 07012016

Bak fra venstre: Kjetil Århus, Øyvind Christoffersen, Magne Jørgensen, Jan-Olav Styrvold

Foran fra venstre: Eli Stokke Rondeel, leder Svein R. Kristensen, Nina Aulie og Toril Nag

Klikk her for å lese mer på Difi.no.

Klikk her for å lese digi.no sin sak om Digitaliseringsrådet «Er spent på hvilke IT-prosjekter de kan hjelpe».

Stort engasjement for gevinstrealisering!

18. desember var Program for bedre styring og ledelse i staten med å arrangere Difis årlige gevinstrealiseringsseminar. Det var stort oppmøte og mange spennende innlegg. Hvis du ikke fikk med deg seminaret, kan du se sendingen eller presentasjonene via lenkene nedenfor.

Klikk her for å se sendingen.

Program (med lenker til presentasjonene)

Velkommen
Direktør Ingelin Killengreen, Difi

Nytt av året

Virkemidler for bedre gevinstrealisering og økt tempo i digitaliseringsarbeidet
Ekspedisjonssjef Jan Hjelle, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Gevinstrealisering – er det så viktig da??
Seksjonssjef Ellen Strålberg, Difi

​​​Nytt, nyttig og nyttiggjort!

Prosjektleder for kvalitetssikringsordningen, Elin Kristine Fjørtoft

Prosjektleder for Prosjektveiviseren, Jens Nørve, Difi i samtale med:

Rune Berge, seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet

Geir Graff, innovasjonsstrateg, Asker kommune

Liv Dreierstad, Porteføljefunksjonen, Skattedirektoratet

Hvordan styrer vi våre prosjekter for å oppnå ønskede effekter?
Direktør IKT Konsern Kjetil Århus,  Bergen kommune

Hvordan kan departementet bidra til mer og bedre gevinstrealisering i underliggende etat?
Ekspedisjonssjef Barbro Bakken, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, forvaltningsdirektør Ragnhild Dugstad, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Skatteetatens praksis med gevinstrealisering gjennom porteføljestyring
Seksjonssjef Bjørn Paulsen, Skattedirektoratet

Kommentarer og refleksjoner
Avdelingsdirektør Øystein Schønberg-Grevbo, Finansdepartementet.

Vi ønsker dere god jul og lykke til med gevinstrealiseringen

 

Et spennende og kompetent Digitaliseringsråd er klart!

Tidligere skattedirektør Svein R. Kristensen skal lede Digitaliseringsrådet som etableres ved nyttår. Rådet vil forøvrige bestå av følgende medlemmer:

  • Toril Nag, konserndirektør i Lyse
  • Nina Aulie, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet
  • Kjetil Århus, direktør for IKT Konsern i Bergen kommune
  • Magne Jørgensen, forsker ved Simula Research Laboratory
  • Jan-Olav Styrvold, direktør for økonomi og IT i Vinmonopolet
  • Eli Stokke Rondeel, prosjektleder i Sykehuspartner
  • Øyvind Christoffersen, spesialrådgiver

– Digitaliseringsrådet vi nå oppretter skal gi råd til og kvalitetssikre statlige IKT-prosjekter slik at vi får mest mulig igjen for digitaliseringsarbeidet. Rådet er meget kompetent og jeg er glad tidligere skattedirektør Svein R. Kristensen har tatt på seg lederrollen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) vil utgjøre sekretariat for rådet.

Klikk på en av lenkene nedenfor hvis du vil lede mer om Digitaliseringsrådet:

Pressemelding om Digitaliseringsrådet på regjeringen.no.

Digitaliseringsrådet på Difis nettsider.

E24 sin nyhetssak om Digitaliseringsrådet.

Computerworld sin nyhetssak om Digitaliseringsrådet.

Gevinstrealiseringsseminar 18. desember

Program for bedre styring og ledelse har utviklet tre tiltak som sammen skal gi bedre gevinstrealisering og økt tempo i digitaliseringsarbeidet. I tillegg er flere av programmets områder, som for eksempel bedre styring og ledelse, avgjørende forutsetninger for at de gevinster som er forventet av et prosjekt faktisk blir realisert. Derfor er Program for bedre styring og ledelse i staten i år med å arrangere Difis årlige gevinstrealiseringsseminar.

Formålet med seminaret er å vise hvordan man kan jobbe systematisk med gevinstrealisering for å oppnå ønskede effekter av digitaliseringsprosjekter. Målgruppen for seminaret er ledere, gevinsteiere og medarbeidere i offentlig sektor som er engasjert i digitaliseringsarbeidet.

Nett-tvGevinstrealiseringsseminar

Se sendingen her

Se sendingen her

Klikk her for program og påmelding til seminaret.

Tre tiltak for å øke digitaliseringstempo i statlig sektor

Strategisk anvendelse av IKT er en viktig brikke når statlige tjenester og virksomheter skal utvikles til beste for brukerne og samfunnet. Program for bedre styring og ledelse har utviklet tre tiltak som sammen skal gi statlige toppledere et godt utgangspunkt for å øke digitaliseringstempo. Tiltakene skal virke godt hver for seg, men vil samlet løfte den strategiske IKT-kompetansen og gi styrket effekt.

Strategisk IKT-kompetanse for toppledere

Skal vi nå målene for digitalisering av offentlig sektor er vi helt avhengig av en toppledelse som setter digitalisering på dagsorden. Difi tilbyr et kompetansetiltak i strategisk IKT-kompetanse for toppledere. Målgruppen er departementsrådens ledergruppe og virksomhetslederne i underliggende virksomheter. Hensikten med tiltaket er å bevisstgjøre topplederne om hvordan digitalisering kan bidra til virksomhetsutvikling, måloppnåelse og bedre tjenester for brukerne.   Kompetansetiltaket består av tre samlinger på tre timer over 3-6 måneder. Samlingene er en arena for faglig påfyll og en arena der topplederne kan reflektere sammen. Difi har ansvaret for å tilrettelegge for at hvert departement får et målrettet program tilpasset egen sektor. Regjeringen har som mål at alle departementene skal ha gjennomført kompetansetiltaket innen 2017.

Her kan du lese mer om strategisk IKT-kompetanse for toppledere.

Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet hjelper statlige virksomheter i å lykkes med digitaliseringsprosjekter. Rådet tilbyr kvalitetssikring i alle faser av digitaliseringsprosjekter, og legger til rette for at virksomheter kan lære av hverandre. Målgruppen er planlagte digitaliseringsprosjekter mellom 10 og 750 millioner kroner. Digitaliseringsrådet er uavhengig og behandle sakene innen tre uker. Det er frivillig å bruke rådet.

Her kan du lese mer om Digitaliseringsrådet.

Medfinansieringsordningen

Medfinansieringsordningen innebærer at statlige virksomheter kan søke om støtte til deler av sine investeringskostnader knyttet til digitaliseringsprosjekter. Prosjektene må være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Her kan du lese mer om Medfinansieringsordningen.

Departementenes styring av underliggende virksomheter virker å være mindre detaljert i 2015 enn i 2012

Jonas Kjærvik og Jostein Askim ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo har ferdigstilt en rapport om «Etatsstyring i praksis: En kartlegging av departementenes målstyring av underliggende virksomheter».

Færre mål

En innholdsanalyse av tildelingsbrevene til 70 virksomheter viser at norske departementer styrer sine underliggende virksomheter med færre mål i 2015 enn i 2012. Når alle styringskrav slås sammen (mål, styringsparametere og aktivitetskrav), ser vi fremdeles en viss reduksjon, men den er ikke like stor.

Store forskjeller

Kartleggingen viser også at spredningen i styring mellom departementsområder og virksomheter er så betydelig at det er diskutabelt hvor godt egnet gjennomsnittsverdier er for å gi et bilde av styringen under ett.

Flest resultat- og effektorienterte mål

Målene er også kategorisert langs virkningskjeden, hvor det skilles mellom inputmål, prosessmål, resultatmål og effektmål. De finner at det er en overvekt av resultat- og effektorienterte mål i tildelingsbrevene for 2015.

Det skal graves dypere

Hovedfunn er at styringen virker å være mindre detaljert i 2015 enn i 2012. De sier “virker å være”, fordi konklusjonene er usikre inntil datagrunnlaget kvalitetssikres ytterligere og suppleres med innholdsanalyse av styringskrav i flere dokumenter enn tildelingsbrev. Det er mange sider ved etatsstyringen som kan studeres, men i første omgang bør datagrunnlaget suppleres med innholdsanalyse av vedlegg til tildelingsbrev og virksomhetsinstrukser.

Ny rapport forventes å være ferdig tidlig 2016.

Her kan du lese du hele rapporten.

Stor interesse for offentlig sektor i endring

Produktivitetskommisjonen og program for bedre styring og ledelse i staten er meget fornøyde med den store oppslutningen om sitt frokostseminar 9. november. Det var om lag 140 deltakere i salen og cirka 80 som fulgte arrangementet direkte via nett-tv.

3Frokostmøte 9.11

Hvis du ikke fikk med deg seminaret eller ønsker å se innleggene en gang til, er det bare å klikke seg inn på lenkene nedenfor.

Frokostseminar om offentlig sektor i endring; se sending her.

En kultur for samhandling og resultater v/Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister

Utfordringsbildet v/Jørn Rattsø, leder av Produktivitetskommisjonen, professor ved NTNU

Muligheter og utfordringer sett fra en leders perspektiv