Departementenes styring av underliggende virksomheter virker å være mindre detaljert i 2015 enn i 2012

Jonas Kjærvik og Jostein Askim ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo har ferdigstilt en rapport om «Etatsstyring i praksis: En kartlegging av departementenes målstyring av underliggende virksomheter».

Færre mål

En innholdsanalyse av tildelingsbrevene til 70 virksomheter viser at norske departementer styrer sine underliggende virksomheter med færre mål i 2015 enn i 2012. Når alle styringskrav slås sammen (mål, styringsparametere og aktivitetskrav), ser vi fremdeles en viss reduksjon, men den er ikke like stor.

Store forskjeller

Kartleggingen viser også at spredningen i styring mellom departementsområder og virksomheter er så betydelig at det er diskutabelt hvor godt egnet gjennomsnittsverdier er for å gi et bilde av styringen under ett.

Flest resultat- og effektorienterte mål

Målene er også kategorisert langs virkningskjeden, hvor det skilles mellom inputmål, prosessmål, resultatmål og effektmål. De finner at det er en overvekt av resultat- og effektorienterte mål i tildelingsbrevene for 2015.

Det skal graves dypere

Hovedfunn er at styringen virker å være mindre detaljert i 2015 enn i 2012. De sier “virker å være”, fordi konklusjonene er usikre inntil datagrunnlaget kvalitetssikres ytterligere og suppleres med innholdsanalyse av styringskrav i flere dokumenter enn tildelingsbrev. Det er mange sider ved etatsstyringen som kan studeres, men i første omgang bør datagrunnlaget suppleres med innholdsanalyse av vedlegg til tildelingsbrev og virksomhetsinstrukser.

Ny rapport forventes å være ferdig tidlig 2016.

Her kan du lese du hele rapporten.

Er de store digitaliseringsprosjektenes tid forbi?  Stor interesse for frokostseminar i regi av Program for bedre styring og ledelse i staten og Difi

Program for bedre styring og ledelse i staten og Difi takker for et spennende frokostmøte mandag 14.09. Foredragsholdere og et aktivt publikum skapte en flott ramme for refleksjoner rundt store digitaliseringsprosjekter. Under finner dere presentasjonene fra frokostmøtet den 14. september, samt opptak fra konferansen.

Bilde_frokostseminar

CW var også tilstede. Les hele saken her Link 

Du kan se alle innleggene i opptak her: Link

Presentasjonene kan du laste ned her:

Klikk her hvis du vil lese Magne Jørgensen sin rapport «Suksess og fiasko i offentlige IKT-prosjekter: En oppsummering av forskningsbasert kunnskap og evidensbaserte tiltak».

 

 

 

 

Fra detaljstyring og rapportering til målstyring

Innovasjon Norge har over flere år jobbet med å forbedre styringen. Før ble det styrt på innsatsfaktorer og oppdrag fra bevilgende departementer og andre offentlige bidragsytere. Nå styres det på effektmål, og det er sammenfall mellom hva selskapet styres på og hva ledelsen i sin operative styring er opptatt av. – Det har vært en krevende prosess, men som har gitt gode resultater, sier Mona Skaret, direktør for vekstbedrifter og klynger, og Sigrid Gåseidnes, prosjektleder, i Innovasjon Norge.

Fortsett å lese "Fra detaljstyring og rapportering til målstyring"

Større tillit og høyere krav til ledere i staten

– I arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor er god ledelse og styring i staten viktig. Mindre detaljstyring og mer tillitt og resultatorientering vil styrke gjennomføringsevnene og gi innbyggere og næringsliv bedre tjenester, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

SannerHver enkelt leder, virksomhet og sektor må ta ansvar for nødvendige endringer for å sikre god gjennomføringskraft og resultatorientering i statsforvaltningen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Et av regjeringens hovedsatsingsområder er å skape en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv. I dette arbeidet er bedre styring og ledelse identifisert som et viktig punkt for å bedre gjennomføringskraften og tjenestene i offentlig sektor.

– Ledere og ansatte i offentlig sektor må få mer tillit og rom til å lede, og så må vi bli flinkere til å måle det som betyr noe og ikke tellekanter. Det betyr at departementene må fokusere mer på de overordnede målene og mindre på detaljer i hver etat og virksomhet, sier Sanner.

Regjeringen har som kollegium startet arbeidet med å ha færre og tydeligere mål i tildelingsbrevene fra departementene.

– Vi må bli bedre til å prioritere, å si at noe er viktigere enn noe annet. Det er viktig. I tillegg må vi måle det som betyr noe, nemlig resultater. Da blir det både enklere for ledere og ansatte å finne gode løsninger på oppgavene og oppnå målene. Og, som en bonus blir det færre mål og mindre unødvendig rapportering, sier Sanner.

Tydelige forventninger

Den nye lederplakaten gir tydelig retning for ledere i staten. Et av punktene i plakaten er at ledere har et ansvar for å avklare sitt oppdrag. Tildelingsbrev til virksomhetene må bli til i dialog mellom departement og virksomhet. I tillegg er det virksomhetslederens ansvar å avklare prioriteringer og være tydelig om hvilke resultater vi kan forvente oss, dersom det ikke er klart.

– Her har både departement og virksomhetsleder et ansvar. Men til syvende og sist er det virksomhetslederen som må sørge for at oppdraget er tilstrekkelig avklart, og at resultatforventningene er realistiske. Hun må reflektere over hva dette betyr i praksis for egen del og for egen virksomhet, sier Sanner.

Lederne må ta ansvaret

Med en god leder klarer virksomheten å jobbe mot felles mål og oppnå gode resultater. Dette skal kunne merkes helt ut til hver enkelt innbygger og bedrift som skal forholde seg til en offentlig etat og som opplever kvaliteten på offentlige tjenester.

– Vi trenger ledere som utnytter handlingsrommet sitt, utvikler virksomhetene, gjennomfører beslutninger og oppnår gode resultater sammen med medarbeiderne. Bedre lederskap skal gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv og mer effektive arbeidsprosesser i forvaltningen, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal gjennom programmet for bedre styring og ledelse i staten bidra til å støtte opp under de nødvendige endringsprosessene.

– Men selve endringene må hver enkelt leder, virksomhet, departement og sektor ta ansvar for og arbeide frem. Det er et felles ansvar, sier statsråden.

 

Fakta om program for bedre styring og ledelse:

  • Programmet skal bidra til utvikling og endring gjennom tiltak på fem områder: ledelse, styring, teknologibruk, samordning og beslutningsgrunnlag.
  • Målgruppen er alle statens ledere
  • Programmet vil gå over flere år. I første fase får statens 300 toppledere hovedoppmerksomheten.

 

Her er utfordringene programmet svarer på

– Utviklingstakten i samfunnet er så høy at vi ikke har tid til å bli stående og se oss i speilet – vi må vende blikket utover og fremover og forstå hva borgerne og samfunnet vil kreve av oss i fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.Vi må legge forholdene til rette for nytenkning og nye løsninger til beste for innbyggere og næringsliv.

Norsk forvaltning scorer høyt på internasjonale rangeringer, og det er massevis av flinke ledere i staten. Mye er bra, men vi har forbedringspotensial på flere områder:

  • Gjørv-kommisjonen har pekt på viktige utfordringer knyttet til offentlig sektors gjennomføringsevne. Det er for lite fokus på resultater
  • Undersøkelser gjennomført av Universitetet i Oslo viser at antall mål for virksomheter i statsforvaltningen økte kraftig fra 2004 til 2012
  • Konsulentselskapet Rambøll har avdekket at 70 prosent av IT-lederne i staten mener at manglende IKT-kompetanse i beslutningsprosessene er en barriere for å nå virksomhetens mål IT i praksis
  • Riksrevisjonen, Difi og OECD peker på at det gjøres utilstrekkelige konsekvensvurderinger og kvalitetssikring før vi tar beslutninger om nye offentlige tiltak eller reformer.Riksrevisjonen
  • Både innbyggere og medarbeidere mener vi ikke løser oppgavene effektivt nok i staten. InnbyggerundersøkelsenMedarbeiderundersøkelsen i staten

ressursbruk

Medarbeidere i staten er kritiske til om oppgavene løses effektivt, og om virksomhetene har nødvendig handlingsrom (Kilde Medarbeiderundersøkelsen 2013)