Større tillit og høyere krav til ledere i staten

– I arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor er god ledelse og styring i staten viktig. Mindre detaljstyring og mer tillitt og resultatorientering vil styrke gjennomføringsevnene og gi innbyggere og næringsliv bedre tjenester, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

SannerHver enkelt leder, virksomhet og sektor må ta ansvar for nødvendige endringer for å sikre god gjennomføringskraft og resultatorientering i statsforvaltningen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Et av regjeringens hovedsatsingsområder er å skape en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv. I dette arbeidet er bedre styring og ledelse identifisert som et viktig punkt for å bedre gjennomføringskraften og tjenestene i offentlig sektor.

– Ledere og ansatte i offentlig sektor må få mer tillit og rom til å lede, og så må vi bli flinkere til å måle det som betyr noe og ikke tellekanter. Det betyr at departementene må fokusere mer på de overordnede målene og mindre på detaljer i hver etat og virksomhet, sier Sanner.

Regjeringen har som kollegium startet arbeidet med å ha færre og tydeligere mål i tildelingsbrevene fra departementene.

– Vi må bli bedre til å prioritere, å si at noe er viktigere enn noe annet. Det er viktig. I tillegg må vi måle det som betyr noe, nemlig resultater. Da blir det både enklere for ledere og ansatte å finne gode løsninger på oppgavene og oppnå målene. Og, som en bonus blir det færre mål og mindre unødvendig rapportering, sier Sanner.

Tydelige forventninger

Den nye lederplakaten gir tydelig retning for ledere i staten. Et av punktene i plakaten er at ledere har et ansvar for å avklare sitt oppdrag. Tildelingsbrev til virksomhetene må bli til i dialog mellom departement og virksomhet. I tillegg er det virksomhetslederens ansvar å avklare prioriteringer og være tydelig om hvilke resultater vi kan forvente oss, dersom det ikke er klart.

– Her har både departement og virksomhetsleder et ansvar. Men til syvende og sist er det virksomhetslederen som må sørge for at oppdraget er tilstrekkelig avklart, og at resultatforventningene er realistiske. Hun må reflektere over hva dette betyr i praksis for egen del og for egen virksomhet, sier Sanner.

Lederne må ta ansvaret

Med en god leder klarer virksomheten å jobbe mot felles mål og oppnå gode resultater. Dette skal kunne merkes helt ut til hver enkelt innbygger og bedrift som skal forholde seg til en offentlig etat og som opplever kvaliteten på offentlige tjenester.

– Vi trenger ledere som utnytter handlingsrommet sitt, utvikler virksomhetene, gjennomfører beslutninger og oppnår gode resultater sammen med medarbeiderne. Bedre lederskap skal gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv og mer effektive arbeidsprosesser i forvaltningen, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal gjennom programmet for bedre styring og ledelse i staten bidra til å støtte opp under de nødvendige endringsprosessene.

– Men selve endringene må hver enkelt leder, virksomhet, departement og sektor ta ansvar for og arbeide frem. Det er et felles ansvar, sier statsråden.

 

Fakta om program for bedre styring og ledelse:

  • Programmet skal bidra til utvikling og endring gjennom tiltak på fem områder: ledelse, styring, teknologibruk, samordning og beslutningsgrunnlag.
  • Målgruppen er alle statens ledere
  • Programmet vil gå over flere år. I første fase får statens 300 toppledere hovedoppmerksomheten.

 

Kategorier: Nyheter