چرا زندگی خود را در خطر می اندازید
آیا شما به دلیل داشتن آینده اقتصادی بهتر کشورِ تان را ترک می‌کنید؟

آیا شما کشور خود را به دلیل بی‌کاری ترک می‌کنید؟

برای بزرگ‌سالان این‌ها دلایل کافی نیستند تا در کشور ناروی به حیث مهاجر پذیرفته شوند.

در حقیت شما ناچارید و باید به کشور خود برگردید.

بسیاری از مهاجران در راه اروپا جان‌های‌شان را از دست داده و یا مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.

از سال 2014 به این‌طرف بیشتر از ده هزار نفر در حال عبور از دریای مدیترانه جان‌های‌شان را از دست داده اند.

چرا با وجود این‌که برای شما اجازه اقامت داده نمی‌شود جان های‌تان را به خطر می‌اندازید و پول های‌تان را به قاچاق‌بران می‌سپارید؟

قواعد سختگیرانه‌ترِ پناهنده‌گی در ناروی.

شما خطر بازگشت اجباری را متحمل میشوید

ناروی برای مهاجرین که فاقد حق حمایت هستند، پناهگاه امن شده نمی تواند.

چنانچه شما نیازمند حمایت شناخته نشوید، ممکن است جبرا بازگردانیده شوید.

در سال 2015، پولیس ناروی تقریبا 8000 نفر را اخراج کرد.

قبل از شروع سفر خطرناک، این موارد را در نظر داشته باشید.

قوانین و مقررات سختگیرانه تر ناروی در قبال پناهندگی

مهاجرت به کشور ناروی با قواعد سخت گیرانه تنظیم شده است.

اگر شما خواهان تحصیل ویا کار در ناروی هستید باید مجوز قانونی مربوطه را قبل از سفر به ناروی با خود داشته باشید.

اشخاصیکه واجد شرایط پناهندگی ویا مجوز های دیگر در ناروی نمیباشند، و یا در خواستی های پناهندگی شان رد گردیده، باید دوباره به کشور اصلی خود و یا کشوریکه در ان اقامت دایمی دارند برگردد.

اگر شما ناروی را به صورت داوطلب ترک نکنید، شما به زور بازگشت داده خواهید شد.

به خاطر حصول اطمینان از قوانین سخت گیرانه پناهندگی، کشور ناروی در سال ۲۰۱۶ بعضی اصلاحات را وضع کرده است. موارد ذیل شامل اصلاحات یاد شده میباشد:

  • پناهندگی و مجوز های اقامت از کسانیکه که دیگر ضرورت به محافطت نداشته باشند، ممکن است سلب شود.

 

  • ناروی با ترکیه قرارداد پذیرش دوباره را امضا نموده است. باساس این قرارداد اتباع ترکیه، اشخاص مربوط به کشور سوم و اشخاص فاقد تابیعت که دارای ویزه قانونی و یا مجوز اقامت در ترکیه باشند، مکمن به کشور ترکیه بازگشت داده شوند.

 

  • در حال حاضراین امکان وجود دارد که اشخاص خارجی که درخواستی پناهندگی شان به صورت انفرادی رد گردیده باشد و از قوانین پناهندگی سؤ استفاده نموده باشند از ناروی اخراج گردند.

 

  • در قضایای تشکیل خانواده باساس شرایط جدید حد اقل سن طرفین در هنگام ازدواج باید ۲۴ سال باشد. هدف از معرفی این شرط مبارزه با ازدواج های اجباری میباشد. ازدواج و یا زندگی مشترک که واضعا به خواست طرفین صورت گرفته باشد از این امر ممکن مستثنی قرار گیرند.

 

  • مسؤلین امور مهاجرین میتوانند درخواستی ها برای اقامت دایمی را در صورت تضاد با قوانین و مقررات مهاجرت رد نمایند. بطور مثال، در صورتیکه تبعه خارجی هویت خود را بعد از رسیدن به کشور ناروی به طور قصدی مخفی نگهدارد ویا مانع کوشش های واضح ساختن هویتش شود.

 

  • باساس تصامیم اتخاذ شده، کسانیکه برای شان حمایت دسته جمعی داده شده است تا زمانیکه شش سال اقامت در ناروی را تکمیل نکرده باشند ، واجد بدست آوردن اقامت دایمی در ناروی نخواهند شد. قبلا آنها میتوانستند بعد از سپری نمودن ۴ سال اقامت دایمی بدست آورند.