Sekretariatet har hatt et møte med professor emeritus Edvard Befring fra Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Edvard er opptatt av at barn med lærevansker skal få hjelp så tidlig som mulig. Han mener at barnehagene må settes i stand til å fange opp og følge opp barn med vansker. Av de som jobber i barnehagene må flere ha spesialpedagogisk kompetanse. Vi må også lytte mer til foreldrene, som ofte er de første som fanger opp barnets utfordringer, men også deres muligheter.

Edvard mener at fagfolk er for opptatt av hvilke begrensninger barnet har. En bør heller fokusere på barnets muligheter og ressurser. Dette vil gi barna selvrespekt, selvtillit og pågangsmot. Det vil kunne styrke deres forutsetninger for faglig og sosial læring, og dermed lærings- og mestringsglede. Mange barn har også en spesiell begavelse som bør utvikles.

Edvard er opptatt av hva elevene skal lære på skolen, og hvordan de skal lære. I dag er skole og myndigheter mest opptatt av at elevene skal lære kunnskaper og ferdigheter i matte, norsk og engelsk. Edvard mener det er viktig at elevene lærer det som er praktisk nyttig i hverdagen, som sosiale ferdigheter, gode verdier og holdninger. En helhetlig læring som skaper gode holdninger, interesser, selvtillit og mestring hos den enkelte vil ha stor verdi. Det handler om å mobilisere barnas muligheter for å oppleve glede, lek og engasjement. Befring mener at en slik positiv læring vektlegges for lite i dagens skole.

Befring er skeptisk til at det er så mange kompetansesentre, som hver for seg spesialiserer seg på avgrensede diagnoser og områder. Han mener det er nødvendig med mer helhetlig kunnskap for å kunne gi den enkelte oppmuntring og framtidstro.

befring200x148