Høring om ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

Kulturdepartementet har i et høringsnotat utformet forslag til ny felles lov for Den norske kirke og de andre tros- og livssynssamfunnene. Forslaget omfatter også revisjon av tilskuddsordningene for disse.

Om høringen

Høringen har forslag om endringer som innebærer en samlet revisjon av hele tros- og livssynslovgivningen og de tilknyttede tilskuddsordningene. De gjeldende tre lovene (kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven) foreslås opphevet og erstattet av en felles lov.

Forslaget innebærer samordning og forenkling av lovgivningen og de lovregulerte finansieringsordningene. Det fremmes også forslag om justeringer i ekteskapsloven og gravferdsloven. En særskilt lovgivning for Den norske kirke foreslås videreført i samsvar med Grunnloven § 16, nå i form av et eget lovkapittel med rammelovbestemmelser for Den norske kirke.

Høringen er åpen for alle. Høringsfristen var 31. desember 2017. Portalen for å avgi høringsuttalelse er nå stengt.

Liste over alle inviterte høringsinstanser