Kommune og stat må finne nye måter å løse oppgavene på

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland inviterte 19. mars til DOGA for å markere starten på regjeringen sitt arbeid med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Over 250 deltakere kom. I tillegg var det mulig å følge arrangementet på regjeringen sine nettsider.

Kommunal- og moderniseringsministeren innledet med å peke på at innovasjonstakten og omfanget i offentlig sektor øke: “Vi står overfor en situasjon hvor vi vet at det økonomiske handlingsrommet kommer til å bli trangere. Vi skal gjennomføre det grønne skiftet, og – ikke minst – ser vi en utvikling der det blir flere eldre per yrkesaktiv.”

Samtidig understreket hun at økt innovasjon er noe regjeringen vil for å sikre en brukerorientert og effektiv offentlig sektor med høy tillit hos innbyggerne. «Vi vil ha mer ut av pengene. Sammenlignet med andre land bruker vi mye penger på for eksempel utdanning og helse, uten at resultatene er tilsvarende gode», sa hun.

Statsråden inviterte til en åpen og inkluderende prosess fremover for å sette innovasjon på dagsorden, og pekte på at arbeidet med meldingen ikke skal være et skrivebordsprosjekt i departementet.

Statsråd Monica Mæland i samtale med Kristoffer Dybvik fra flyktningtjenesten i Bydel Grünerløkka i Oslo kommune. De har starta «Do-It-Yourself», en grønn innovasjonsplattform for nyankomne flyktninger, som blant annet har et prosjekt med urbant landbruk. Foto: KMD

Tydelige stemmer og gode eksempler på innovasjon

Sissel Hoel i Difi presenterte #StimuLab sammen med Ulrika Staugaard fra Statsbygg som fortalte om hvordan de har inkludert framtidige brukere i prosjekteringen av bygg. Tverrfaglighet, eksperimentering, ledelse og politisk oppmerksomhet ble trukket fram som viktig for innovasjon. Mona Skaret fra Innovasjon Norge framhevet behovet for å ta tak i de store og sammensatte utfordringene, og ha toppledere i offentlig sektor som kan sitte i førersetet for endring. Det ble også gitt viktige budskap om lederforankring, brukerorientering, bruk av forskning og sosiale entreprenører fra Asker kommune ved rådmann Lars Bjerke og prosjektleder for Asker velferdslab Ingrid Blichfeldt, divisjonsdirektør i Forskningsrådet Jesper W. Simonsen og spesialrådgiver i sosialt entreprenørskap og innovasjon Sarah Prosser.

I tillegg hadde Bydel Grünerløkka, Tøyen unlimited, Leverandørutviklingsprogrammet, Asker kommune, #Stimulab og DOGA stands i hallen hvor de presenterte gode eksempler på innovasjon.

Hvis du vil se opptak av konferansen, klikk her.

Hvis du vil se en kort stemningsvideo fra konferansen, klikk her.

Invitasjon til innspill

Mæland understreket at “Vi skal utvikle rammer, strukturer, kulturer og tiltak som gjør at innovative ideer slipper frem.”

Det var også målet på oppstartsarrangementet, som ble avsluttet med en mini-workshop. Alle som var tilstede fikk gi innspill til hva som skal til for å få økt innovasjon i offentlig sektor og hvilke forventninger de har til arbeidet med den kommende stortingsmeldingen. Og den betydelige bunken med råd, eksempler og tips, gir verdifulle innspill til det videre arbeidet. Innspillene handlet blant annet om betydningen av ansatte og ledere, hvordan virkemidler for innovasjon bør innrettes, erfaringsdeling og kultur for innovasjon. Flere var opptatt av at nullfeil-kulturen må bort, og at vi må ta i bruk nye metoder som i større grad involverer brukerne. Det ble også uttrykt forventninger om en åpen og involverende prosess, og en stortingsmelding som inneholder konkrete tiltak og verktøy.

Prosessbistand til stortingsmeldingsarbeidet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) legger opp til en åpen og involverende prosess i stortingsmeldingsarbeidet om innovasjon i offentlig sektor. I den forbindelse ønsker departementet å anskaffe prosessbistand fra leverandørmarkedet. Vi gjennomfører kjøpet som en «innovasjonsvennlig anskaffelse», og ønsker på den måten å utnytte kompetansen i leverandørmarkedet til å gi innspill om innretning og gode idéer før vi utvikler det endelige konkurransegrunnlaget.

Første aktivitet har vært et leverandørdialogmøte som ble gjennomført 22. mars kl.09.30-12.00.

Skriftlige innspill innen 6. april kl. 12.00

Vi inviterer nå til å sende inn skriftlige innspill fra leverandørene (åpen invitasjon) med utgangspunkt i følgende spørsmål:

 • Hva mener dere er
 • egnet prosess og metode i arbeidet med stortingsmeldingen?
 • gode måter å organisere arbeidet på?
 • viktig kompetanse i arbeidet?
 • Andre råd og innspill dere mener vi bør ta med oss i arbeidet med konkurransegrunnlaget?

Den påfølgende konkurransen vil bli kunngjort på Doffin i uke 16-17.

 

Innovasjonsløft i offentlig sektor

Det er to viktige grunner til at vi må innovere mer i offentlig sektor: Den ene er at vi må. Den andre er at vi vil.

Innovasjon er å ta i bruk nye tjenester, nye produkter, nye kommunikasjonsformer eller nye måter å organisere arbeidet på. Innovasjon kan være noe helt nytt eller det kan være noe som er nytt for arbeidsplassen. Og det er ikke nok å utrede eller utprøve. Det er ikke en innovasjon før det har skapt verdi, i form av økt effektivitet eller kvalitet, enten for innbyggere, medarbeidere eller næringsliv.

Av: Statssekretær Paul Chaffey (Kronikk i Computerworld), Foto: Torbjørn Tandberg

Kommunenes organisasjon, KS, har nylig lansert et innovasjonsbarometer for kommunal sektor. Resultatene viser at det skjer mye innovasjon i kommunene, og at det er medarbeiderne og lederne som er de viktigste driverne. Digitalisering er en selvfølgelig viktig del av mye innovasjon, men innovasjon handler først og fremst om mennesker.

Offentlig sektor omstille seg fordi:

 1. Oljeinntektene går ned samtidig som vi får flere pensjonisterer per yrkesaktiv. For å ha like gode skoler og et like godt helsevesen også i fremtiden, må vi løse oppgavene mer effektivt. Ikke ved at de ansatte skal løpe raskere, men gjennom smartere måter å løse oppgavene på – gjerne ved hjelp av teknologi.
 2. Innbyggernes forventinger til det offentlige øker, også som følge av at de har mer kunnskap om teknologiske muligheter. Vi forventer bedre tjenester og vi er lei av å fylle ut uforståelige skjemaer. Vi ønsker valgfrihet og vi forventer å bli tatt med på råd underveis.
 3. Noen komplekse problemer krever nye løsninger på tvers av sektorer og grenser. Det gjelder for eksempel klima, miljø og innvandring. I Oppegård kommune har de stilt spørsmål ved hvordan deres tjenester oppleves av flyktningene. Resultatet er at flyktingene nå har én dør inn for å få hjelp, mens de før ble de sendt fra dør til dør.

Men vi må også skape en kultur for innovasjon fordi vi vil gjøre offentlig sektor bedre. Tre forhold er spesielt viktige:

 1. Vi vil ha en forvaltning som bedre møter innbyggernes, næringslivets og samfunnets behov. Ny teknologi gjør det mulig å møte brukerne på nye og bedre måter. Du skal ikke trenge å vite hvem som gjør hva. Innbyggere og næringsliv skal enkelt finne det de trenger, så er det offentlig sektor som må sørge for å koordinere seg.
 2. Vi vil ha mer ut av pengene. Sammenliknet med en del andre land har vi et høyt offentlig forbruk per innbygger, for eksempel til utdanning og helse, men på noen områder får vi mindre ut av hver krone Et spørsmål kan da være: Hvordan kan vi bruke roboter og kunstig intelligens til å frigi tid sånn at ansatte i stat og kommune kan bruke mer tid på det de er gode på.
 3. Vi vil beholde et velfungerende samfunn, med høy tillit mellom innbyggere og viktige institusjoner i samfunnet. Ellers i Europa er ikke det noen selvfølge. Også i Norge vil tilliten bli satt under press, hvis ikke offentlig sektor klarer å levere de tjeneste som forventes og bli mer effektive.

Vi må derfor legge bedre til rette for en endringskultur og økt innovasjon i offentlig sektor. Derfor har kommunal- og morderniseringsminister Monica Mæland invitert til oppstart av et arbeid med en stortingsmelding om temaet. Budskapet på oppstartseminaret på Doga var at vi ønsker felles innsats og et innovasjonsløft i offentlig sektor. Her fikk vi veldig mange spennende innspill. Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet.

Innovasjonsløft i offentlig sektor

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland inviterer til oppstart for regjeringens arbeid med en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor mandag 19. mars. 

Arrangementet på DOGA starter kl. 10.30, mens direktesendingen på nett starter kl. 11.00.

Nett-tvInnovasjonsløft i offentlig sektor

Se sendingen her

Se sendingen her

Offentlig sektor må tenke nytt i møte med de store utfordringene i vår tid innen demografi, økonomi, klima, velferd og teknologi.

Regjeringen ønsker et innovasjonsløft for å ivareta målene om en bærekraftig, effektiv og moderne offentlig sektor med høy tillit hos innbyggerne. Vi skal øke innovasjonsevnen og -takten i offentlig sektor, og med brukeren i sentrum skal vi sammen utvikle relevante og treffsikre tiltak og tjenester. Det gir god bruk av samfunnets ressurser, på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. Vi skal bruke forskning, teknologi og nye metoder, og vi skal utfordre oss selv til å tenke nytt om både innhold og strukturer i offentlig sektor. Vi skal lære av hverandre og bygge videre på det gode innovasjonsarbeidet som allerede gjøres over hele landet i offentlig sektor i godt samspill med markedet.

En del av innovasjonsløftet er å utarbeide en stortingsmelding med en felles politikk for innovasjon i offentlig sektor. Vi vil invitere aktører til en åpen og involverende prosess, og ønsker at dette arbeidet setter innovasjon på agendaen i hele offentlig sektor.

Jeg inviterer dere til å markere oppstarten av arbeidet. Her vil vi løfte frem noen tydelige stemmer og gode eksempler på innovasjon, og be om innspill fra dere til hvordan vi kan få til enda mer nytenkning!

Tidspunkt: 19. mars, kl.10.30 til 12.45
Sted: DOGAs lokaler i Hausmanns gate 16

Vennlig hilsen
Monica Mæland
Kommunal- og moderniseringsminister

Program:

Moderator: Sjur Dagestad professor II emeritus i innovasjon ved NTNU, partner i innovasjonsselskapet Innoco AS og forfatter av en rekke innovasjonsbøker

10.15 Dørene  åpner Heng fra deg jakka til lyden av jazz
10.30 Velkommen og introduksjon ekspedisjonssjef Jan Hjelle, avdeling for IKT og fornying, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
10.35 Dialog og inspirasjon Lett servering med ulike innslag
11.00 Innovasjon i offentlig sektor Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland
11.10 Innovasjon på dagsorden: Hva skal vi gjøre og hvordan kan vi få det til?
Asker kommune
 ved rådmann Lars Bjerke og Ingrid Blichfeldt, Asker velferdslab
Norges forskningsråd ved divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen, divisjon for samfunn og helse
Tøyen Unlimited ved Sarah Prosser, spesialrådgiver i sosialt entreprenørskap og innovasjon, Områdeløft Tøyen, Bydel Gamle Oslo
Innovasjon Norge ved Mona Skaret, direktør for innovasjon i offentlig og privat sektor
Difi #Stimulab
12.10 Snack og snakk med statsråden Har du noe på hjertet? Gi innspill! Med lunsjservering
12.40 Oppsummering og avslutning

Kontaktpersoner: