Tema for samlingen var presentasjon av SPEED – prosjektet som er gjennomført av Høgskulen i Volda og Høgskolen i Innlandet. På det interne møtet i ekspertgruppen ble det blant annet drøftet ulike begreper som må legges til grunn for det videre arbeidet. Særlig ble gruppas forståelse av inkluderingsbegrepet drøftet inngående. Vi jobber videre med den endelige forståelsen av begreper som; inkludering, tilpasset opplæring, likeverdighet, spesialpedagogikk og særskilt tilrettelegging de kommende ukene og gruppas endelige forståelse vil være grunnlag for videre arbeid.