Ekspertgruppemøte og møte med referansegruppen

Ekspertgruppen inviterte Institutt for spesialpedagogikk v/Sven Nilsen og Kari-Anne Bottegaard Næss og Terje Ogden for å holde innlegg om hvordan de ser utfordringsbildet for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Ekspertgrupperepresentantene fra Sverige og Danmark holdt også innlegg om hvordan det spesialpedagogiske utdanningssystemet fungerer i deres land. Referansegruppen hadde også sitt første møte med ekspertgruppen og la frem sine synspunkter på utfordringsbildet. Møtene foregikk 8. – 9. mai.